Aktualności. Sąd Internetowy

Pozew o zapłatę. Wzór, instrukcja dla powoda
Wzór pozwu o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym w (e-Sądzie) oraz instrukcja dla powoda. Przeczytaj jak wypełnić elektroniczny formularz pozwu, korzystać z funkcjonalności Sądu Internetowego oraz poszczególnych etapów postępowania. Zasad współpracy z adwokatem/radcą prawnym prowadzącym windykację sądową na koszt dłużnika.
Przeczytaj całość
Pozew o zwrot pożyczki
W celu skorzystania z usług serwisu Sąd Internetowy i rozpoczęcia postępowania  przed e-Sądem należy kliknąć przycisk „Wypełnij formularz e-pozwu„. Pierwszym krokiem w wypełnianiu formularza jest podanie danych pozwanego (dłużnika). W przypadku dłużnika będącego osobą fizyczną należy podać jego imię i nazwisko, podstawowe dane adresowe oraz co najmniej jeden z numerów: NIP lub PESEL. Dane te znajdują się w treści umowy pożyczki zawartej z dłużnikiem. Może to być równiez mail lub wygenowana
Przeczytaj całość
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w praktyce
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – praktyczne zastosowanie Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych umożliwia dodanie do każdej wymagalnej wierzytelności (faktury) równowartość 40 Euro.
Przeczytaj całość
Pozew do e-sądu. Najczęstsze pytania
W związku z powtarzającymi się pytaniami na temat pozwów o zapłatę do e-sądu oraz roli pełnomocnika w postępowaniu, zamieszczamy zbiór najczęściej zadawanych pytań wraz z krótkimi odpowiedziami dotyczącymi sądu elektronicznego.
Przeczytaj całość
Kapitalizacja odsetek w pozwie
Kapitalizacja odsetek jest rodzajem odszkodowania za zwlokę dłużnika i ma na celu zwiększenie kwoty dochodzonej od niego, niż w przypadku tradycyjnego naliczania odsetek. Kapitalizacja odsetek polega na doliczeniu odsetek od zaległości jako roszczenia wynikającego z wymagalnego długu. Skapitalizować można zarówno odsetki ustawowe oraz umowne. W serwisie sadinternetowy.pl kapitalizacja odsetek jest możliwa. W tym celu należy wybrać opcję „Dodaj kolejne roszczenie” Aby prawidłowo skapitalizować odsetki ustawowe od zaległości należy
Przeczytaj całość
Wyszukiwarka aktualnych adresów siedzib spółek, firm i innych jednostek
Aktualny adres firmy w tym spółki jest bardzo istotny w celu prawidłowego i szybkiego rozpatrzenia pozwu przez sąd. Nasz kreator pozwów umożliwia teraz pobieranie danych adresowych podmiotów gospodarczych z Głównego Urzędu Statystycznego.
Przeczytaj całość
E-sąd – Instrukcja dla powoda
E-sąd InstrukcjaPoniższy tekst instrukcji jest nieaktualny. Zapraszam do zapoznania się z nową instrukcją. Aktualna treść znajduje się tutajhttps://sadinternetowy.pl/aktualnosci/2014/11/30/pozew-o-zaplate-wzor-instrukcja-dla-powoda/ Poniżej zamieszczamy instrukcję dla powoda korzystania z Elektronicznego Postępowania Upominwczego za pośrednictwem naszego serwisu Zapraszmy do lektury i korzystania z naszych usług. Oprac. na podstwie dr Gabriela Bar, radca prawny Grupa Robocza ds. Elektronicznego Postępowania Upominawczego Komitet Sterujący Informatyką w Ministerstwie Sprawiedliwości
Przeczytaj całość
Data wymagalności
Wypełniając formularz e-pozwu należy podać datę wymagalności roszczenia. Jest nią określony w dokumencie dzień płatności, np. termin płatności faktury, zwrotu pożyczki czy wykonania zlecenia. Nakaz zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym wydawany jest dla roszczeń, których okres wymagalności nie przekroczył trzech lat do dnia wniesienia pozwu. W przypadku gdy okres wymagalności przekroczył trzy lata, Sąd przekazuje sprawę do rozpatrzenia w trybie zwykłym, jednocześnie wzywając Powoda do uzupełnienia opłaty
Przeczytaj całość
Wezwanie do zapłaty, czy konieczne?
Nie jest wymagane wezwanie do zapłaty dłużnika przed skierowaniem sprawy do e-sądu w celu uzyskania elektronicznego nakazu zapłaty. Wymóg ten przestał obowiązywać po zmianie przepisów Kodeksu Postępownaia Cywilnego w dniu 3 maja 2012 r.  Postępowanie EPU jest swoistym wezwaniem do zapłaty dłuznika. Jeżeli nie zgadza się on żądanymi w nakazie kwotami i ich podstawą może wnieść sprzeciw, wtedy sprawę rozpatrzy sąd w postepowaniu zwyczajnym.
Przeczytaj całość
Wydano nakaz zapłaty
Status „Wydano nakaz zapłaty” nadawany jest po rozpoznaniu sprawy przez e-sąd, i oznacza wydanie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, stwierdza obowiązek zapłaty przez pozwanego żądanej kwoty.  E-sąd przekazuje pozwanemu nakaz zapłaty listownie, powodowi zaś udostępnia go drogą elektroniczną. Pozwanemu przysługuje 14-dniowy, liczony od dnia doręczenia, termin na złożenie w e-sądzie sprzeciwu od tego nakazu. Sprzeciw pozwanego nie wymaga uzasadnienia, jednak pozwany musi w nim podać zarzuty
Przeczytaj całość