Wydano nakaz zapłaty

9 czerwca, 2013 (29 kwietnia, 2023)

Status „Wydano nakaz zapłaty” nadawany jest po rozpoznaniu sprawy przez e-sąd, i oznacza wydanie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, stwierdza obowiązek zapłaty przez pozwanego żądanej kwoty. 

E-sąd przekazuje pozwanemu nakaz zapłaty listownie, powodowi zaś udostępnia go drogą elektroniczną.

Pozwanemu przysługuje 14-dniowy, liczony od dnia doręczenia, termin na złożenie w e-sądzie sprzeciwu od tego nakazu. Sprzeciw pozwanego nie wymaga uzasadnienia, jednak pozwany musi w nim podać zarzuty jakie zgłasza przeciwko nakazowi zapłaty. Sąd rozpoznający sprawę w postępowaniu zwyczajnym może nie uwzględnić dodatkowych zarzutów zgłaszanych przez pozwanego. W przypadku niezłożenia sprzeciwu w wymaganym terminie, nakaz zapłaty staje się prawomocny. 

Uprawomocnienie się nakazu zapłaty trwa około 8 tygodni. Czas ten związany jest z koniecznością dokonania szeregu czynności technicznych przez sąd, oraz dostarczaniem korespondencji. 

Czynności do uprawomocnienia się nakazu zapłaty:

  1. 2-4 dni wysłanie nakazu zapłaty do dłużnika przez E-sąd;
  2. 2-3 dni tyle trwa średnio droga nakazu zapłaty do dłużnika;
  3. 1-14 – dłużnik ma 14 dni na odebranie nakazu zapłaty;
  4. 1-14 dni – dłużnik ma 14 dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty;
  5. 3-5 dni – droga sprzeciwu od dłużnika do e-sądu;
  6. f) ok. 5-14 dni tyle czasu E-sąd średnio oczekuje na otrzymanie sprzeciwu od dłużnika i odznaczenie tego w systemie informatycznym.

W zależności od zachowania dłużnika oraz pracy E-sądu od wydania nakazu zapłaty do nadania mu klauzuli wykonalności może upłynąć ok. dwóch miesięcy.