Kapitalizacja odsetek w pozwie

15 maja, 2014 (16 kwietnia, 2023)

Kapitalizacja odsetek jest rodzajem odszkodowania za zwlokę dłużnika i ma na celu zwiększenie kwoty dochodzonej od niego, niż w przypadku tradycyjnego naliczania odsetek.

Kapitalizacja odsetek polega na doliczeniu odsetek od zaległości jako roszczenia wynikającego z wymagalnego długu. Skapitalizować można zarówno odsetki ustawowe oraz umowne.

W serwisie sadinternetowy.pl kapitalizacja odsetek jest możliwa. W tym celu należy wybrać opcję „Dodaj kolejne roszczenie” Aby prawidłowo skapitalizować odsetki ustawowe od zaległości należy obliczyć liczbę dni od dnia następnego po podanej dacie płatności do dnia dzisiejszego. Jako kwotę roszczenia należy podać wartość, która wynikła z zastosowania poniższego wzoru. Odsetek od skapitalizowymych odsetek należy żądać od dnia następnego po wypełnienia formularza (dacie kapitalizacji odsetek).  

Należy również w roszczeniu głównym z którego wynikała kapitalizacja odsetek zaznaczyć pole „data od” należy podać datę dzień po skapitalizowaniu odsetek.

Od roszczenia głównego możemy żądać dalszych odsetek od dnia następnego po kapitalizacji odsetek.

Następnie do tak określonego roszczenia skapitalizowanych odsetek należy przypisać dowody takie same jak do roszczenia z którego one wynikały.

Wzór na kapitalizację odsetek w pozwie:

kwota zaległości × liczba dni zwłoki × wysokość stopy odsetek (13% odsetki ustawowe / 365 

W kapitalizacji odsetek nalezy dokonac na dzień wypełnienia formularza pozwu o zapłatę w naszym serwisie.

Do e-sądu można składać pozwy z roszczeniami nie starszymi niż 3 lata. W tym okresie obowiązywała stała wysokość odsetek ustawowych 13% w stosunku rocznym (czyli 365 dni). Wysokość odsetek umownych nie może być wyższa niż 16% od 04.07.2013r.

Dzięki temu prostemu zabiegowi zyskujemy po wniesieniu pozwu, żę będą nam narastały odsetki od zobowiązania głównego oraz od odsetek, które skapitalizowaliśmy. Poniżęj publikujemy link do wypełnionego przykładowego formularza pozwu o zapłatę z kapitalizacją odsetek.

https://plus.google.com/102235655765096572313/posts/CKV83USrEEb