Pozew o zwrot pożyczki

30 października, 2014 (18 kwietnia, 2023)

W celu skorzystania z usług serwisu Sąd Internetowy i rozpoczęcia postępowania  przed e-Sądem należy kliknąć przycisk „Wypełnij formularz e-pozwu„.

Pierwszym krokiem w wypełnianiu formularza jest podanie danych pozwanego (dłużnika). W przypadku dłużnika będącego osobą fizyczną należy podać jego imię i nazwisko, podstawowe dane adresowe oraz co najmniej jeden z numerów: NIP lub PESEL. Dane te znajdują się w treści umowy pożyczki zawartej z dłużnikiem. Może to być równiez mail lub wygenowana umowa ze społecznościowych serwisów pożyczkowych np. kokos.pl, finansowo.pl. W razie wątpliwości przy wypełnianiu jakiegokolwiek pola formularza należy zapoznać się z instrukcją, która ukaże się po wyborze ikony ze znakiem zapytania. Jeżeli instrukcja nie wyjaśni wątpliwości, to należy skontaktować się z pracownikiem serwisu wybierając numer 883 288 663 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres pomoc@sadinternetowy.pl.  

Drugim krokiem formularza jest podanie dowodów potwierdzających istnienie długu. Podstawowymi dowodami będzie umowa pożyczki zawarta z dłużnikiem oraz potwierdzenie przelewu kwoty pożyczki na konto dłużnika lub pokwitowanie odebrania przez niego pieniędzy. Innymi ważnymi dowodami może być wysłane dłużnikowi wezwanie do zapłaty lub wiadomość e-mail dłużnika, w której potwierdza on zawarcie umowy pożyczki. 

Trzecim krokiem formularza jest określenie kwoty, jakiej dotyczy pozew. Jako wartość roszczenia należy podać sumę kwoty pożyczki oraz kwoty dodatkowego wynagrodzenia przewidzianego w umowie pożyczki. ­­Jako datę wymagalności należy podać termin zwrotu przewidziany w umowie pożyczki. Jako rodzaj odsetek należy wybrać opcję zgodną z zapisanymi w umowie. Najwyższe odsetki moga wynosić obecnie 12%. Jeżeli oprocentowanie jest większe należy wybrać „umowne równe 4 x stopa lombardowa”. Następnie należy usunąć znacznik (odznaczyć) z opcji „od dnia wniesienia pozwu” i wybrać z rozwijanego kalendarza następny dzień po dacie wymagalności.  Od tego dnia zaczną być naliczane odsetki za opóxnienie w spłacie pożyczki.

Czwartym krokiem formularza jest uzasadnienie pozwu. W uzasadnieniu należy krótko i jasko podać podstawowe fakty w sprawie. Proponowana minimalna treść uzasadnienia jest następująca „Powód i pozwany są użytkownikami serwisu internetowego finansowo.pl służącego m.in. do zawierania umów pożyczki online. W dniu 1 stycznia 2014 r. powód i pozwany zawarli umowę pożyczki nr 10020030. Zgodnie z tą umową pozwany zobowiązał się do zapłaty na rzecz powoda kwoty 100 zł w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r. (dowód: umowa pożyczki nr 10020030). W dniu 1 stycznia 2014 r. w formie przelewu bankowego powód wypłacił na Recz pozwanego kwotę wynikającą z umowy pożyczki (dowód: potwierdzenie przelewu z dnia 1 stycznia 2014 r.). Pomimo upływu terminu pozwany do dnia dzisiejszego nie zwrócił powodowi kwoty X. W wiadomości e-mail z dnia 31 stycznia 2014 r. pozwany potwierdził zawarcie umowy pożyczki nr 10020030, prosząc o przesunięcie terminu zwrotu pożyczki (dowód: wiadomość e-mail pozwanego do powoda).”

Krokiem piątym formularza jest podanie danych powoda (wnoszącego sprawę). W przypadku powoda będącego osobą fizyczną należy podać jego imię i nazwisko, podstawowe dane adresowe oraz oba numery NIP oraz PESEL.

Krokiem szóstym formularza jest zatwierdzenie wprowadzonych danych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem. W dolnej części ekranu, w rubryce „pozostałe”, wskazana jest wysokość opłaty sądowej oraz kosztów manipulacyjnych, które będą musiały być przez Państwo opłacone na rachunek bankowy adwokata/radcy prawnego prowadzącego sprawę. Kolejna pozycja to koszt reprezentacji należny adwokatowi/radcy prawnemu od dłużnika. Ten koszt nie dotyczy Państwa, lecz jest pobierany od dłużnika.

Niezwłocznie po zatwierdzeniu danych w kroku szóstym sprawa zostanie przekazana do prowadzenia przez jedną z kancelarii adwokata/radcy prawnego, z którą współpracuje serwis Sąd Internetowy. O przekazaniu zostaniecie Państwo powiadomieni wiadomością e-mail wysłaną na adres podany przy rejestracji. W tej wiadomości będą zawarte dane kancelarii, a także numer rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę od pozwu. O wszelkich czynnościach dokonanych w sprawie będziecie Państwo na bieżąco informowani przez kancelarię poprzez wiadomości e-mail. Jakiekolwiek wątpliwości w toku prowadzenia sprawy możecie Państwo skonsultować z adwokatem/radcą prawnym wybierając numer telefonu kancelarii lub wysyłając wiadomość e-mail na adres kancelarii.

Po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza na stronie pozwu po wybraniu “Składniki majątku dłużnika” pokaże się lista ze rodzajami poszczególnych składników majątkowych: rachunek bankowy, ruchomość, pracodawca, wierzytelność, inne prawo majątkowe, świadczeniodawca-emerytalno rentowy, nieruchomość, inny. Po wybraniu poszczególnego składnika majątku pojawi się pole na wpisanie poszczególnych składników majątku dłużnika. Jeżeli nie podamy żadnego składnika majątku komornik należy wybrać przycisk “Nie znam składników majątku dłużnika”. Będzie to informacja dla komornika, iż żąda się aby poszukiwał składników majątku dłużnika. Jeżeli podacie Państwo składniki majątku dłużnika komornik wezwie tylko do opłaty zaliczki na korespondencję koszt do 100zł. Nie wezwie natomiast do uiszczenia opłaty na poszukiwanie majątku dłużnika ok. 200zł. Zaliczki i opłaty są zwracane po egzekucji z majątku dłużnika.

Jeżeli chcesz rozpocząć wypełnianie pozwu o zwrot pożyczki przejdź na stronę: https://sadinternetowy.pl/pozwy/kreator/ 

Zrzuty z ekranu dostępne są w profilu Sądu Internetowego w Google+ oraz Facebook.

https://plus.google.com/+SadinternetowyPl/posts/Y9k6apD5rDF

https://www.facebook.com/Sadinternetowypl

Opracował: zespół serwisu sadinternetowy.pl
tel: 883 288 663, 509 748 885
e-mail: pomoc@sadinternetowy.pl
www.sadinternetowy.pl