Status

Wydano nakaz zapłaty
Status „Wydano nakaz zapłaty” nadawany jest po rozpoznaniu sprawy przez e-sąd, i oznacza wydanie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, stwierdza obowiązek zapłaty przez pozwanego żądanej kwoty.  E-sąd przekazuje pozwanemu nakaz zapłaty listownie, powodowi zaś udostępnia go drogą elektroniczną. Pozwanemu przysługuje 14-dniowy, liczony od dnia doręczenia, termin na złożenie w e-sądzie sprzeciwu od tego nakazu. Sprzeciw pozwanego nie wymaga uzasadnienia, jednak pozwany musi w nim podać zarzuty
Przeczytaj całość