Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w praktyce

10 sierpnia, 2014 (16 kwietnia, 2023)

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – praktyczne zastosowanie

Wprowadzenie 28 kwietnia 2013 r. ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych umożliwia dodanie do każdej wymagalnej wierzytelności (faktury) wynikającej z dostawy towaru lub usług możliwość dochodzenia od dłużnika dodatkowej kwoty stanowiącej równowartość 40 Euro. Jest to kwota którą ustawodawca uznał za ryczałtowy koszt dochodzenia roszczenia. Warunkiem jest, że musi ono wynikać z transakcji zawartej między przedsiębiorcami. Nie dotyczy więc transakcji zawartych między przedsiębiorcą a konsumentem.

Możliwość dochodzenia oprócz zapłaty zaległej faktury wraz z należnymi odsetkami równowartości 40 Euro ma na celu zmobilizowanie dłużników do terminowej zapłaty zobowiązań, aby brak płatności nie był sposobem na znalezienie taniego kredytu kosztem wierzyciela.

W celu dochodzenia równowartości 40 Euro od wymagalnej każdej faktury z pomocą naszego serwisu www.sadinternetowy.pl oraz współpracujących adwokatów i radców prawnych należy podczas wypełniania naszego formularza pozwu o zapłatę po opisaniu roszczenia wynikającego z niezapłaconej faktury dodać kolejne roszczenie o równowartości 40 Euro.

Zakładając, iż datą płatności faktury był dzień 16 lipca 2014r. równowartość 40 Euro należy wyliczyć podając wartość na ostatni dzień roboczego dnia miesiąca w którym faktura stała się wymagalna (termin płatności faktury). Archiwalne średnie kursy Euro można znaleźć na stronie NBP. W dniu 30 czerwca 2014r. średnia wartość Euro wynosiła 4,1609PLN. Z wyliczenia wynika, że 4,1609PLN X 40 Euro =166,44 PLN. Tą wartość należy podać jako nowe roszczenie. Podać datę wymagalności nowego roszczenia tą samą co data płatności na fakturze. W celu dochodzenia odsetek od równowartości 40 Euro z tytułu ryczałtowych kosztów dochodzenia roszczenia należy zaznaczyć pola „od dnia wniesienia roszczenia” oraz „do dnia zapłaty”.

Jako dowody należy przypisać ( poprzez zaznaczenie checkbox-a- mały kwadraciki przy opisanym dowodzie)  takie same jak do roszczenia wynikającego z faktury czyli np.: umowę i niezapłaconą fakturę. 

W uzasadnieniu pozwu o zapłatę trzeba podać iż kwota 40 Euro lub i jej  wielokrotność wynika z  przeliczenia    na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne (art. 10 ust. 1 ustawy).

Możliwość uzyskania dodatkowych 40 Euro przy dochodzeniu należności z każdej wymagalnej faktury stanowi dodatkowy argument za skorzystaniem  z naszego serwisu w celu windykacji należności. Prosimy o wypełnianie formularza e-pozwu o zapłatę z uwzględnieniem należnej równowartości 40 Euro. Adwokat lub radca prawny prowadzący sprawę przed skierowaniem jej do e-sądu sprawdzi poprawność podanych informacji i w razie potrzeby poprawi pozew.

Zobacz wzór pozwu o zapłatę dodatkowych 40 euro (ich równowartości) wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Dodatkowe 40 euro jest dodatkową „karą” oprócz odsetek za niezapłacenie faktury w terminie.

https://www.facebook.com/Sadinternetowypl/

https://plus.google.com/+SadinternetowyPl/posts

https://www.linkedin.com/company/sadinternetowy-pl?trk=biz-companies-cym