Pozew o zapłatę. Wzór, instrukcja dla powoda

30 listopada, 2014 (16 kwietnia, 2023)

Przedstawimy opis wzoru formularza pozwu o zapłatę do e-Sądu w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz funkcjonalności serwisu Sąd Internetowy. Opisujemy jak adwokat/radca prawny przejdzie razem z Tobą przez wszystkie etapy windykacji sądowej od wypełnienia formularza pozwu o zapłatę aż do ściągnięcia zasądzonej należności przez komornika sądowego. Ponadto pomoc w wypełnianiu formularza pozwu o zapłatę możesz uzyskać także korzystając z bezpłatnych konsultacji telefonicznych pod numerem podanym na stronie https://sadinternetowy.pl/kontakt/ lub kontaktując się bezpośrednio z adwokatem/radcą prawnym do którego trafi sprawa po wypełnieniu formularza pozwu. Wzór pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym dotyczy pozwów o zapłatę faktur, czynszu, wynagrodzenia, jak i pozwu o zwrot nienależnego świadczenia lub pożyczki. W pozwie można żądać dowolnej kwoty, niezależnie od miejsca zamieszkania dłużnika, gdyż właściwość miejscowa e-Sądu obejmuje teren całej Polski.

Szczegółowe warunki funkcjonowania serwisu Sąd Internetowy są dostępne: https://sadinternetowy.pl/regulamin/, https://sadinternetowy.pl/cennik/, https://sadinternetowy.pl/regulamin/umowa-o-zastepstwo-procesowe-wzor/. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, aby proces windykacji sądowej przebiegał sprawnie. Rozpocząć wypełnianie formularza pozwu o zapłatę w kreatorze należy kliknąc w ten link https://sadinternetowy.pl/pozwy/kreator/.

Instrukcja wypełniania formularza pozwu o zapłatę

Jeżeli chcesz, aby Twoją sprawą zajął się wybrany przez Ciebie adwokat/radca prawny należy po wejściu na stronę adwokaci i radcy prawni https://sadinternetowy.pl/adwokaci-i-radcy-prawni/ kliknąć przycisk “Złóż pozew w tej kancelarii”. Przejście do wypełniania formularza pozwu o zapłatę jest możliwe również ze strony głównej https://sadinternetowy.pl/. System skieruje Cię do pierwszego kroku formularza pozwu o zapłatę. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularz znajdzie się u wybranego przez Ciebie prawnika. Jeżeli sam nie dokonasz wyboru prawnika, wypełniony formularz trafi do adwokata lub radcy specjalizującego się w sprawach danego typu.

Krok 1/6 – Wprowadź dane pozwanych (dłużników)

W pierwszym kroku należy podać dane dłużnika lub dłużników, w tym koniecznie jej numer PESEL lub NIP. Jeżeli osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą (gdy pozywamy firmę), to wszystkie jej aktualne dane można pobrać z bazy adresów firm Głównego Urzędu Statystycznego po wpisaniu jej numeru REGON lub NIP oraz po zaznaczeniu rodzaju podmiotu którego pozywamy: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna i po wybraniu przycisku “Pobierz dane z bazy GUS”. System automatycznie uzupełni wszystkie brakujące pola danymi pozwanego. Wyszukiwarka podmiotów nie obsługuje osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

 1. Cudzoziemiec – pozwany (dłużnik)

  Jeżeli pozwanym jest cudzoziemiec, to wniesienie przeciwko niemu pozwu o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym jest możliwe tylko pod warunkiem, że przebywa on w Polsce lub ma w Polsce adres pod którym odbiera korespondencję,. Należy w lewym dolnym rogu formularza zaznaczyć pole “Cudzoziemiec”. System umożliwi wypełnienie pozwu o zapłatę bez podania numeru PESEL pozwanego. Nakaz zapłaty wydany przeciwko cudzoziemcowi zostanie uchylony przez e-sąd jeżeli nie da się go skutecznie doręczyć na terenie kraju.

 2. Spółka cywilna – powód lub pozwany

  W przypadku gdy dłużnikiem jest spółka cywilna jako pozwanych należy wymienić wszystkie osoby będące jej wspólnikami, a nie samą spółkę. W tym celuj należy wybrać opcję “Dodaj kolejnego dłużnika” (ikona znajduje się w prawym dolnym rogu formularza). W uzasadnieniu pozwu w kroku piątym formularza należy podać, iż pozwanymi są wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, a dochodzone roszczenie wynika z niewykonania zobowiązania zaciągniętego w ramach prowadzenia spółki której są wspólnikami.

 3. Pozew przeciwko temu samemu dłużnikowi

  Wypełniając kolejny pozew przeciwko temu samemu dłużnikowi zamiast wpisywania ponownie jego danych możemy skorzystać z listy “Wprowadź dane dłużnika”. System automatycznie uzupełni jego dane pobierając je z poprzedniego pozwu.

 4. Ustalenie aktualnego adresu zamieszkania pozwanego (dłużnika)

  Jeżeli chcemy pozwać fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i nie znamy jej aktualnego adresu zamieszkania, to powinniśmy wystąpić z wnioskiem o udostępnienie tego adresu do wydziału ewidencji ludności właściwej gminy. Jako podstawę udostępnienia danych należy podać konieczność złożenia pozwu przeciwko dłużnikowi.

 5. Ustalenie numeru PESEL pozwanego

  Aby uzyskać numer PESEL dłużnika należy wypełnić i wysłać Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru PESEL. Więcej informacji na temat procedury składania tego wniosku można znaleźć na stronie MSW https://msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/centralne-rejestry-pan/32,PESEL.html#

  Ważne! Należy pamiętać, aby zawierając umowy z osobami fizycznymi poznać ich numer PESEL, oraz zobowiązać je do informowania o zmianie adresu zamieszkania pod rygorem skuteczności doręczenia na adres podany w umowie.

Krok 2/6 – Podaj dowody na istnienie długu

Ważne: Należy wymienić wszystkie znane dowody, które mają istotne znaczenie dla sprawy. Pominięcie w pozwie niektórych istotnych dowodów może skutkować odmową ich uwzględnienia na późniejszych etapach sprawy, w razie sprzeciwu dłużnika lub przekazania sprawy do sądu według właściwości gdy e-Sąd uzna, że roszczenie nie jest oczywiste.

Każdy dowód należy wymienić i opisać oddzielnie. Po opisaniu pierwszego dowodu kliknij “Dodaj kolejny dowód”. Po wypełnieniu formularza i akceptacji regulaminu pliki zawierające dowody (elektroniczne wydruki, skany lub fotografie) należy załączyć do formularza korzystając z ikony “Załącz plik” na stronie pozwu. Pliki będą potrzebne pełnomocnikowi do sprawdzenia treści pozwu o zapłatę. Jeżeli dłużnik wniesie sprzeciw do wydanego nakazu zapłaty, to prawnik prowadzący sprawę wydrukuje i prześle te dokumenty do sądu właściwego wraz pismem procesowym. W przypadku sprzeciwu pozwanego lub przekazania sprawy sądowi właściwemu należy skontaktować się z pełnomocnikiem prowadzącym sprawę w celu przygotowania odpowiedzi na sprzeciw dłużnika. Pełnomocnik może również wymagać przekazania oryginałów niektórych dokumentów.

Opisując dowód należy pamiętać o uzupełnieniu następujących pól:

 1. Typ dowodu – należy określić czy nasz dowód jest umową, fakturą, aktem notarialnym czy innym dowodem.

  Ważne! System każdemu dowodowi będącemu fakturą w następnym kroku formularza wygeneruje pole do podania kwoty roszczenia do uzupełnienia. Każda faktura generuje oddzielne roszczenie co do kwoty i daty wymagalności. W ostatnim kroku formularza system zliczy wszystkie roszczenia i określi wysokość opłaty sądowej.

 2. Oznaczenie dowodu: znaczeniem dowodu może być: numer faktury, np.: 1/11/2014, tytuł dokumentu np.: “wezwanie do zapłaty” , rodzaj zawartej umowy np.: “Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy A i B”, rodzaj dowodu, np.: “wiadomość e-mail od Jana Kowalskiego”, imię i nazwisko świadka np.: “świadek Jan Nowakowski”.
 3. Data powstania dowodu: należy podać datę powstania dokumentu lub stwierdzonej okoliczności,
 4. Fakt stwierdzany: to fakt, który ma być potwierdzony danym dowodem. Faktem stwierdzanym może być np.:
  1. (w przypadku faktury) kwota zobowiązania pozwanego w wysokości… zł i termin płatności… (data płatności faktury);
  2. wezwanie dłużnika do zapłaty z tytułu…;
  3. określenie terminu płatności/wykonania usługi na dzień… (np: 03.10.2014) wynikający z umowy…;
  4. zawarcie umowy… (np: o świadczenie usługi, sprzedaży) z dnia… pomiędzy …;
  5. (w przypadku zeznań świadka) zawarcie umowy pożyczki.
 5. Opis – wypełnienie tego pola jest nieobowiązkowe, można w nim podać adres i dane osoby będącej w posiadaniu dowodu (w przypadku gdy znajduje się on u osoby trzeciej), lub adres zamieszkania świadka.

Ważne!

 1. Jeden fakt stwierdzany może być dowodzony (opisywany) przez kilka dowodów.
 2. Wszystkie dowody muszą być wymienione oddzielnie.

Krok 3/6 – określ roszczenia wobec dłużnika oraz przyporządkuj do nich potwierdzające je dowody

Ważne! Przed e-Sądem mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne (których termin płatności przypadał) w okresie do trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Jeżeli od daty wymagalności roszczenia upłynął okres dłuższy niż 3 lata, to e-Sąd przekaże sprawę do rozpatrzenia w trybie zwykłym. Jednocześnie sąd wezwie do uzupełnienia opłaty sądowej z 1,25% do 5% wartości roszczenia.

 1. Rodzaj roszczenia:
  1. cywilne, gdy powód nie prowadzi działalności gospodarczej lub gdy roszczenie nie jest związane z prowadzona działalnością gospodarczą;
  2. gospodarcze, gdy roszczenie powoda jest związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
 2. Wartość roszczenia – kwota w złotówkach powinna być wpisana z użyciem jedynie cyfr, bez określenia waluty (bez “zł” czy “PLN”)oraz bez spacji. Jedynym dopuszczanym znakiem innym niż cyfra jest kropka lub przecinek oddzielający złotówki od groszy. Kwotę należy wpisać co do grosza, nie zaokrąglając do pełnych złotych.
 3. Data wymagalności – data upływu terminu na spełnienie świadczenia przez dłużnika. Datą wymagalności jest określony w dokumencie dziań płatności np. dzień zwrotu pożyczki, wykonania umowy, termin płatności za wykonane dzieło, data płatności faktury. Jeżeli data wymagalności wypada na dzień wolny od pracy (Ważne! Sobota w obecnym stanie prawnym nie jest uważana za dzień wolny od pracy), termin upływa następnego dnia (roboczego).
 4. Żądanie odsetek – należy zaznaczyć tę opcję jeżeli chcemy dochodzić odsetek od dłużnika.
 5. Rodzaj odsetek:
  1. ustawowe – jeżeli umowa pomiędzy powodem a pozwanym nie określa wysokości odsetek, to należy zaznaczyć odsetki ustawowe;
  2. umowne wg. podanej stopy – należy wybrać, gdy ustalone odsetki były niższe niż ustawowe;
  3. umowne wg. podanej stopy, ale nie więcej niż 4 X stopa lombardowa – zaznacz, gdy odsetki umówione są mniejsze od 4-krotności stopy lombardowej. Od 9.10.2014 stopa lombardowa wynosi 3%, a jej 4-krotność 12%;
  4. Umowne równe 4 X stopa lombardowa.
 6. Naliczanie odsetek od dnia wniesienia pozwu – należy zaznaczyć, jeżeli powód rezygnuje z domagania się odsetek należnych przed dniem wniesienia pozwu lub jeżeli powód skapitalizował odsetki należne przed dniem wniesienia pozwu.
 7. “data od” – data określająca początek okresu naliczania odsetek.

  Ważne! Należy podać następny dzień po dniu wymagalności roszczenia.Ważne! Jeżeli chcemy skapitalizować odsetki i żądać od nich odsetek od dnia wniesienia pozwu, to należy postąpić zgodnie ze wzorem na kapitalizację odsestek w pozwie. Znajduje się on na stronie Kapitalizacja odsetek w pozwie.

 8. Zaznacz dowody potwierdzające roszczenie – z listy wszystkich dowodów należy wybrać te, które potwierdzają dane roszczenie. Do każdego roszczenia można przypisać dowolną ilość dowodów, gdyż z jednego dowodu można wywodzić wiele roszczeń.

Krok 4/6 – Uzasadnienie

W uzasadnieniu pozwu o zapłatę należy własnymi słowami wskazać podstawy dochodzonych roszczeń pieniężnych. Należy przede wszystkim określić czy roszczenia wywodzi się z powodu niedotrzymania warunków zawartej umowy, czy z powodu popełnienia czynu niedozwolonego lub też z powodu bezpodstawnego wzbogacenia pozwanego kosztem powoda.

Ważne! W uzasadnienie nie można powoływać się na dowody i okoliczności (fakty stwierdzane), które nie były wcześniej wymienione w kroku 2/6. Sąd w takim przypadku może stwierdzić, iż roszczenie budzi wątpliwości i przekazać sprawę do rozpatrzenia w postępowaniu zwyczajnym, gdyż treść uzasadnienia nie jest powiązana z dowodami.

Gdy źródłem roszczenia jest umowa, należy podać:

 1. datę zawarcia umowy;
 2. formę umowy: umowa ustna, na piśmie , akt notarialny, zawarta drogą elektroniczną lub inna;
 3. rodzaj umowy: umowa sprzedaży, najmu lokalu, dzierżawy, pożyczki, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane. W przypadku gdy umowa jednoznacznie nie określa nazwy lub jej nie znamy należy podać zwięzłe określenie jej treści np. Umowa sprzedaży z dnia 20.10.2014;
 4. termin, w którym pozwany miał spełnić swoje świadczenie określone w umowie, fakturze, w zaakceptowanym rachunku, w wezwaniu do zapłaty lub ustnie;
 5. zwięzłe opisanie treści umowy, zwłaszcza tych jej elementów, które wpływają na ocenę należytego wykonania zobowiązania przez pozwanego;
 6. w przypadku żądania zasądzenia odsetek należy uzasadnić termin początkowy ich naliczania. Następnie należy podać czy są to odsetki ustawowe czy umowne, a jeżeli umowne to w jakiej wysokości. Jeżeli nie można ustalić terminu, od którego żąda się zasądzenia odsetek, albo istnieją co do tego wątpliwość, bezpiecznym rozwiązaniem jest żądanie zasądzenia odsetek od dnia wniesienia pozwu.

W przypadku gdy źródłem roszczenia jest czyn zabroniony, należy zwięźle go opisać ze wskazaniem czasu i miejsca zdarzenia. Jeżeli toczyło się w tej sprawie postępowanie karne czy też postępowanie w sprawach o wykroczenia, to należy wskazać ten fakt i podać sposób zakończenia tego postępowania oraz sygnaturę akt sprawy. Jeżeli z umowy pomiędzy powodem a pozwanym wynika, iż sądem właściwym do rozstrzygania powstałych sporów jest inny sąd niż właściwy dla siedziby/miejsca zamieszkania dłużnika, to należy podać jego nazwę oraz krótko opisać jakiego postanowienia umowy wynika wybór tego sądu. Jeżeli powodem lub pozwanym jest spółka cywilna, to należy opisać wspólników tej spółki, np.: “pozwanymi są wspólnicy spółki cywilnej prowadzący wspólnie firmę o nazwie …., która nie wywiązała się z zawartych zobowiązań opisanych w pozwie”.

Krok 5/6 Podaj dane powodów – swoje i/lub podmiotów które reprezentujesz

Do określenia powoda lub podmiot który reprezentuje osoba składająca pozew służą następujące opcje: osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna. Podobnie jak w przypadku dłużnika, dane powoda można pobrać z bazy GUS. Ponadto wymagany jest numer rachunku bankowego, na który dłużnik powinien wpłacić pieniądze po otrzymaniu nakazu zapłaty lub, na który komornik sądowy wpłaci pieniądze po przeprowadzeniu egzekucji. Podany numer telefonu wykorzystany będzie wyłącznie do kontaktu przez radcę prawnego lub adwokata prowadzącego sprawę. Dane osobowe osoby reprezentującej podmiot wykorzystywane będą wyłącznie do wygenerowania treści pełnomocnictwa i prowadzenia sprawy przed e-Sądem.

 1. Gdy powodem jest spółka cywilna należy wymienić wszystkich wspólników z użyciem funkcji “Dodaj kolejnego powoda”.
 2. Jeżeli przed rozpoczęciem wypełniania formularza pozwu o zapłatę nie zalogowałeś się, to system przekieruje Cię na stronę logowania/rejestracji. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie Sąd Internetowy, to system oprosi Cię o podanie adresu e-mail, dowolnego hasła oraz o powtórzenie tego hasła (hasło musi składać się co najmniej z 8 znaków).
 3. Jeżeli posiadasz już konto w Sądzie Internetowym, to przed rozpoczęciem wypełniania kolejnego formularza pozwu o zapłatę wygodniej będzie najpierw zalogować się. Umożliwi to skorzystanie z domyślnych danych zapamiętanych przez system z poprzednich pozwów.

Krok 6/6 Zatwierdź poprawność informacji podanych w formularzu e-pozwu

To już ostatni krok. System przez 24 godziny zachowuje dane niezatwierdzonego formularza pozwu o zapłatę, dając czas na jego sprawdzenie i zatwierdzenie. Automatycznie obliczana jest wysokość opłaty sądowej i manipulacyjnej e-card, które należy wnieść na konto pełnomocnika prowadzącego sprawę. System zsumuje również wysokość dochodzonych roszczeń, w tym wysokość kosztów zastępstwa procesowego. Koszty zastępstwa procesowego są opłacane przez dłużnika i stanowią wynagrodzenie pełnomocnika.

Po zatwierdzeniu treści formularza pozwu oraz akceptacji treści regulaminu serwisu sadinternetowy.pl system poprosi Cię o załączenie do każdego wymienionego dowodu jego skanu, fotografii lub wydruku elektronicznego. System przypomni Ci o tym również w formie wiadomości e-mail wysłanej automatycznie. Na stronie pozwu obok pola przeznaczonego na opis dowodu znajduje się przycisk „dodaj plik”. Po jego wybraniu system poprosi Cię o załączenie pliku z kopią dowodu. Należy podać ścieżkę do dowodu, a następnie kliknąć OK. Plik zostanie załadowany na serwer i przypisany do dowodu. Procedura załączania plików przypomina tą z wysyłania wiadomości e-mail.

Ważne! Jeżeli dodajesz dowód w postaci faktury lub umowy, to w celu zachowania porządku plik należy zatytułować przy pomocy nazwy, numeru i daty powstania dokumentu. Nazwy pozostałych plików powinny odpowiadać oznaczeniom dowodów. Ułatwi to pracę pełnomocnikowi i pozwoli uniknąć pomyłek w sądzie.

Jeżeli przed rozpoczęciem wypełniania formularza pozwu o zapłatę nie wybrałeś pełnomocnika, to w ciągu 24 godzin otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dane radcy prawnego/adwokata, który poprowadzi dla Ciebie sprawę. Załącznikami do tej wiadomości e-mail będą pełnomocnictwo procesowe dla adwokata/radcy prawnego oraz umowa o zastępstwo procesowe potwierdzająca przekazanie zlecenia pełnomocnikowi. Umowy o zastępstwo procesowe nie trzeba podpisywać, ani odsyłać . Treść umowy dostępna jest także w serwisie sadinternetowy.pl w ostatniej części regulaminu https://sadinternetowy.pl/regulamin/ ,https://sadinternetowy.pl/regulamin/umowa-o-zastepstwo-procesowe-wzor/ Jedynie pełnomocnictwo procesowe należy wydrukować oraz podpisać. Następnie skan lub fotografię pełnomocnictwa należy załączyć na stronie pozwu, a oryginał przesłać pocztą na adres pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa jest także dostępna do pobrania na stronie pozwu. Miejsce do załączenia skanu lub fotografii pełnomocnictwa procesowego znajduje się w zakładce “Załącz podpisane pełnomocnictwo”.

W wiadomości e-mail będzie również informacja o wysokości opłaty sądowej i manipulacyjnej oraz o numerze rachunku bankowego pełnomocnika na które należy wnieść te opłaty. Pełnomocnik przystąpi do analizy formularza pozwu po załączeniu skanu lub fotografii pełnomocnictwa oraz po otrzymaniu opłaty sądowej i manipulacyjnej. Po sprawdzeniu formularza pozwu pełnomocnik wykorzysta środki otrzymane od Ciebie w ramach opłaty sądowej i manipulacyjnej i opłaci pozew w e-Sądzie. Potwierdzenie otrzymania od Ciebie opłaty pełnomocnik odznacza zmieniając status sprawy z “Oczekuje na płatność na “Oczekuje na złożenie w sądzie”.

Wyjaśnienia poszczególnych etapów postępowania.

W trakcie elektronicznego postępowania upominawczego, zwyczajnego oraz egzekucyjnego sprawie nadawane są statusy opisujące bieżący jej etap. Pomagają one zorientować się w stanie sprawy oraz w dalszej możliwości postępowania. Każda sprawa może mieć nadawane różne statusy, w różnej kolejności w zależności od postanowień sądu, od podjętych wspólnie z pełnomocnikiem decyzji oraz od zachowania dłużnika.

Wypełnienie formularza pozwu o zapłatę

 1. Oczekuje na płatność – Adwokat lub radca prawny, który będzie prowadził sprawę oczekuje na wpłatę na jego rachunek bankowy opłaty sądowej oraz opłaty manipulacyjnej e-card. Dane do przelewu oraz kwoty opłat są przesyłane w wiadomości e-mail. Załącznikami do tej wiadomości e-mail są pełnomocnictwo procesowe oraz umową o zastępstwo procesowe. Pełnomocnictwo należy podpisać i przesłać na adres pełnomocnika. Skan lub fotografię podpisanego pełnomocnictwa należy załączyć na stronie pozwu podobnie jak kopie dowodów. Umowy nie trzeba podpisywać ani odsyłać. Po potwierdzeniu otrzymania od Ciebie opłat pełnomocnik zmieni status pozwu na “Oczekuje na złożenie w sądzie”. Jeżeli została załączona kopia pełnomocnictwa, to pełnomocnik przystąpi do sprawdzenia poprawności treści formularza pozwu z załączonymi do niego dowodami. W przypadku pytań adwokat/radca prawny będzie kontaktować się na numer telefonu podany przy wypełnianiu formularza pozwu oraz przez komunikator dostępny na stronie pozwu.
 2. Oczekuje na złożenie w sądzie – pozew został sprawdzony i oczekuje na przeniesienie go do e-Sądu, podpisanie elektronicznie oraz uiszczenie opłaty sądowej przez pełnomocnika.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Wniesienie pozwu o zapłatę

 1. Zadekretowano nowa – status ten oznacza iż e-Sąd sprawę przyjął, nadał jej numer i przekazał do rozpatrzenia referendarzowi sądowemu. Jeżeli podane adresy będą prawidłowe, a wysokość roszczeń wraz z podanymi dowodami i uzasadnieniem nie będzie budzić wątpliwości, wówczas wyda on nakaz zapłaty. Jeżeli nie, przekaże on sprawę do rozpatrzenia sądowi właściwemu. Po otrzymaniu nakazu zapłaty dłużnik będzie miał 14 dni na zapłacenie wszystkich roszczeń oraz kosztów podanych w pozwie lub na wniesienie zarzutów. Średni czas oczekiwania od momentu wniesienia sprawy do e-Sądu do wydania nakazu zapłaty wynosi obecnie dwa tygodnie.
 2. Zwrot – Wydanie przez e-Sąd zarządzenia o zwrocie pozwu jest następstwem uprzedniego wezwania do uzupełnienia braków formalnych pozwu. W razie nie uzupełnienia tych braków, e-Sąd wydaje zarządzenie o zwrocie pozwu.

  Zarządzenie o zwrocie pozwu może zostać zaskarżone zażaleniem. Termin na wniesienie zażalenia wynosi 7 dni i liczy się od dnia elektronicznego potwierdzenia odbioru korespondencji przez pełnomocnika.

Zakreślenie sprawy — wydanie przez e-Sąd merytorycznego rozstrzygnięcia

 1. Brak podstaw do wydania – przekazano – e-Sąd wydał postanowienie stwierdzające brak podstaw do wydania nakazu zapłaty. Sprawa zostanie przekazana do rozpoznania w trybie zwykłym do sądu właściwego miejscowo oraz rzeczowo. Postanowienie o braku podstaw do wydania nakazu zapłaty może być wydane w następujących przypadkach:
  1. e-Sąd uznał żądanie zgłoszone w pozwie za oczywiście bezzasadne;
  2. przytoczone w pozwie okoliczności budziły wątpliwości e-Sądu;
  3. spełnienie żądania zgłoszonego w pozwie zależy od spełnienia innego świadczenia należnego pozwanemu od powoda;
  4. miejsce pobytu pozwanego nie jest znane;
  5. doręczenie nakazu zapłaty pozwanemu nie mogłoby nastąpić w Polsce.

  Postanowienie jest ostateczne w zakresie w jakim stwierdza się w nim brak podstaw do wydania nakazu zapłaty. Oznacza to, że nie przysługuje od niego jakikolwiek środek odwoławczy, który mógłby spowodować wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu elektronicznym.

  To postanowienie podlega zaskarżeniu tylko w zakresie w jakim rozstrzyga o wyborze sądu, który ma sprawę dalej rozpoznawać w postępowaniu zwyczajnym. W razie braku zgody co do wyznaczonego sądu powód może wnieść zażalenie na to postanowienie, domagając się wyznaczenia innego sądu. Zażalenie to składa się drogą elektroniczną do e-Sądu w terminie 7 dni od daty elektronicznego potwierdzenia odbioru korespondencji.

 2. Przekazano do sądu właściwego – Status nadaje się sprawie, której wydany nakaz zapłaty utracił moc, a e-Sąd wydał postanowienie o przekazaniu jej do rozpoznania w trybie zwykłym.

  Utrata mocy nakazu zapłaty następuje z mocy prawa po wniesieniu sprzeciwu przez pozwanego i jest ostateczna. Powodowi nie przysługuje jakikolwiek środek odwoławczy, który mógłby spowodować jej przywrócenie.

  Postanowienie o przekazaniu sprawy do rozpoznania innemu sądowi podlega zaskarżeniu. W przypadku braku zgody co do wyboru sądu, który ma sprawę dalej rozpoznawać w postępowaniu zwyczajnym, powód może wnieść zażalenie na to postanowienie i domagać się wyznaczenia innego sądu. Zażalenie to składa się drogą elektroniczną w terminie 7 dni od daty elektronicznego potwierdzenia odbioru korespondencji.

 3. Umorzono – E-Sąd pozytywnie rozpatrzył wniosek pełnomocnika o cofniecie pozwu i umorzył postępowanie. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.
 4. Wydano nakaz zapłaty – Status nadawany jest po rozpoznaniu sprawy przez e-Sąd, i oznacza wydanie nakazu zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Nakaz zapłaty stwierdza obowiązek zapłaty przez pozwanego żądanej kwoty. E-sąd przekazuje pozwanemu nakaz zapłaty listownie, powodowi zaś udostępnia go drogą elektroniczną. Pozwanemu przysługuje 14-dniowy, liczony od dnia doręczenia, termin na złożenie w e-Sądzie sprzeciwu od tego nakazu. Pozwany musi w nim podać zarzuty jakie zgłasza przeciwko nakazowi zapłaty. Sąd rozpoznający sprawę w postępowaniu zwyczajnym może nie uwzględnić dodatkowych zarzutów zgłaszanych przez pozwanego po przekazaniu sprawy. W przypadku niezłożenia sprzeciwu w wymaganym terminie, nakaz zapłaty staje się prawomocny. Uprawomocnienie się nakazu zapłaty trwa około 8 tygodni i jest dokonywane przez automatyczne nadanie nakazowi klauzuli wykonalności. O jej nadaniu będziesz od razu powiadomiony. Czas oczekiwania na nadanie klauzuli wykonalności związany jest z koniecznością dokonania szeregu czynności technicznych przez e-Sąd, w tym dostarczanie korespondencji.

  Czynności wykonywane przez e-Sąd po uprawomocnieniu nakazu zapłaty:

  1. 2-4 dni – wysłanie przez e-Sąd nakazu zapłaty do dłużnika;
  2. 3-5 dni – tyle trwa średnio dostarczenie nakazu zapłaty do dłużnika;
  3. 1-14 dni – dłużnik ma 14 dni na odebranie nakazu zapłaty. Jeżeli dłużnik umyślnie nie odbierze nakazu w terminie 14 dni, e-Sąd wyda postanowienie o skutecznej próbie doręczenia ze skutkiem jakby nakaz został przez pozwanego odebrany;
  4. 1-14 dni – dłużnik ma 14 dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty;
  5. 3-5 dni – droga sprzeciwu od dłużnika do e-sądu;
  6. 5-14 – dni tyle czasu e-Sąd średnio oczekuje na otrzymanie sprzeciwu od dłużnika i oznaczenie prawidłowego zawiadomienia dłużnika w systemie informatycznym.

  W zależności od zachowania dłużnika oraz pracy e-Sądu od wydania nakazu zapłaty do nadania mu klauzuli wykonalności może upłynąć ok. dwóch miesięcy.

Prawomocne postanowienia

 1. Brak podstaw do wydania – przekazano (Prawomocne) – ten status nadaje się sprawie, w której wydane przez e-Sąd postanowienie stwierdzające brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu elektronicznym stało się prawomocne. Postanowienie to oznacza przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi w trybie zwykłym.

  Status ten jest nadawany sprawie gdy w terminie 7 dni od daty elektronicznego potwierdzenia odbioru korespondencji przez pełnomocnika nie wniesiono zażalenia na to postanowienie, w zakresie w jakim rozstrzyga o wyborze sądu, który ma dalej prowadzić sprawę w postępowaniu zwyczajnym.

  Po nadaniu tego statusu sprawa jest kierowana do rozpoznania przez sąd wyznaczony w powyższym postanowieniu i powód nie może w drodze zażalenia domagać się wyznaczenia innego sądu do prowadzenia sprawy.

  Pełnomocnik przekaże informacje po uzyskaniu od sądu właściwego wezwania do uiszczenia uzupełniającej opłaty sądowej od pozwu z 1,25% do 5% wartości przedmiotu sporu. Należy jej dokonać niezwłocznie, gdyż opóźnienie może spowodować umorzenie postępowania. Informując adwokata/radcę prawnego o dokonanym przelewie. Pełnomocnik przygotuje i wyśle dokumenty do sądu oraz odpisy dla pozwanego w tym załączone do pozwu kopie dokumentów.

 2. Status „Przekazano do sądu właściwego (Prawomocne)” – ten statusnadaje się sprawie, kiedy wydane przez e-Sąd postanowienie przekazujące sprawę do rozpoznania innemu sądowi stało się prawomocne. E-sąd wydaje je w sytuacji wniesienia sprzeciwu przez pozwanego. Postanowienie staje się prawomocne, gdy w terminie 7 dni od daty elektronicznego potwierdzenia odbioru korespondencji nie wniesiono zażalenia na postanowienie o przekazanie sprawy sądowi, który ma prowadzić ją w postępowaniu zwyczajnym, lub nie domagano się zmiany tego sądu. Po nadaniu tego statusu sprawa zostanie skierowana do rozpoznania przez sąd wyznaczony w powyższym postanowieniu i powód nie może w drodze zażalenia domagać się wyznaczenia innego sądu do prowadzenia sprawy.
 3. Prawomocny nakaz zapłaty – ten status nadaje się sprawie gdy pozwany nie wniósł sprzeciwu od nakazu zapłaty i e-Sąd nadał automatycznie klauzulę wykonalności. Oznacza to, iż nakaz zapłaty z nadaną klauzulą wykonalności stał się tytułem wykonawczym. Jeżeli jeszcze wcześniej tego nie zrobiłeś to należy na stronie pozwu w zakładce “Podaj składniki majątku dłużnika” wymienić znany majątek dłużnika lub wskazać gdzie może się on znajdować. Jeżeli nic nie wiesz o majątku pozwanego zaznacz opcję “Nie znam składników majątku dłużnika”. Komornik w takim przypadku po otrzymaniu wniosku egzekucyjnego wezwie Cię do opłacenia zaliczki na koszty poszukiwania majątku.

  Pełnomocnik prowadzący sprawę na podstawie przekazanych przez Ciebie informacji sporządzi wniosek egzekucyjny i prześle go do komornika.

  Tytuł egzekucyjny przedawnia się najwcześniej po 10 latach od skierowania go do egzekucji komorniczej. Nie należy więc, spisywać go na straty, gdy pierwsza egzekucja zakończy się niepowodzeniem.

 4. Umorzenie – Prawomocne – ten status nadawany jest sprawie, kiedy wydane przez e-Sąd postanowienie o umorzeniu postępowania staje się prawomocne i nie może już zostać zaskarżone w drodze zażalenia. Wydanie przez e-Sąd postanowienia o umorzeniu postępowania może wynikać ze złożenia przez powoda oświadczenia o cofnięciu pozwu. Uprawomocnienie się tego postanowienia pociąga za sobą następujące skutki:
  1. postępowanie w sprawie zostaje zakończone;
  2. e-sąd zwraca powodowi całą opłatę wniesioną przy składaniu pozwu;
  3. termin przedawnienia żądania zgłoszonego w pozwie biegnie dalej nieprzerwanie, tak jakby powód w ogóle nie rozpoczynał postępowania przed e-sądem. Umorzenie postępowania nie stoi na przeszkodzie ponownemu wniesieniu do e-sądu pozwu z tym samym żądaniem.

Postępowanie zwyczajne

 1. Wezwanie wierzyciela do wskazania majątku dłużnika przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego – ten status oznacza, że, wobec bezskuteczności dokonanych czynności, komornik sądowy wezwał wierzyciela do wskazania majątku dłużnika lub do złożenia oświadczenia co do dodatkowych czynności które mają zostać podjęte w postępowaniu egzekucyjnym. Niewskazanie takiego majątku lub niezłożenie takiego oświadczenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania będzie skutkować umorzeniem postępowania egzekucyjnego.
 2. Trwa postępowanie egzekucyjne – ten status oznacza, że pełnomocnik sporządził i przesłał wniosek egzekucyjny do komornika. W celu skutecznej egzekucji powinieneś podać składniki majątku dłużnika, które umożliwią skuteczne przeprowadzenie egzekucji. Jeżeli nie znasz takich składników, to komornik wezwie do uiszczenia zaliczki na poszukiwanie majątku dłużnika. Wśród czynności dokonanych przez komornika sądowego polegających na zajęciu składników majątku dłużnika mieszczą się przede wszystkim: zajęcia rachunków bankowych, zajęcia wierzytelności, zajęcia ruchomości, zajęcia wynagrodzenia za pracę. Po dokonaniu zajęcia należy oczekiwać na to aż przyniesie ono skutki w postaci uzyskanych środków pieniężnych. Okres oczekiwania może wynieść nawet kilka miesięcy np. w sytuacji gdy zajmowane są ruchomości dłużnika, które należy następnie wystawić na sprzedaż w drodze licytacji, lub gdy zajmowane jest wynagrodzenie należne dłużnikowi za kolejne okresy świadczenia pracy.
 3. Odzyskano wierzytelność i komornik sądowy zakończył postępowanie egzekucyjne – ten status oznacza, że komornik zakończył postępowanie egzekucyjne i przekazał wszystkie pieniądze wierzycielowi. Pełnomocnik powinien wystawić fakturę wierzycielowi za koszty zastępstwa procesowego. Koszt zastępstwa procesowego komornik powinien bezpośrednio przekazać dłużnikowi. Jeżeli koszty zastępstwa procesowego trafiły do Ciebie, to zobowiązany jesteś do jej zwrotu wierzycielowi.
 4. Komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne wobec bezskuteczności egzekucji lub zwrócił wniosek egzekucyjny – umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec bezskuteczności egzekucji oznacza, że czynności dotychczas przeprowadzone przez komornika sądowego są bezskuteczne, a w ramach wysłuchania wierzyciela przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego nie wskazano majątku dłużnika ani dodatkowych czynności jakie mają zostać dokonane w postępowaniu egzekucyjnym. Jeżeli umorzenie postępowania egzekucyjnego na tej podstawie jest niezasadne, to możliwe jest wniesienie skargi na czynności komornika w terminie 7 dni.

  Zwrot wniosku egzekucyjnego następuje wobec nieuzupełnienia braków formalnych pomimo wezwania. Możliwe braki formalne, jakie spowodowały zwrot wniosku, to przede wszystkim nieprzedstawienie pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi/radcy prawnemu lub nieuiszczenie zaliczki na poczet kosztów czynności dokonywanych w postępowaniu egzekucyjnym. W takiej sytuacji możliwe jest wniesienie skargi na czynności komornika, jeżeli zwrot wniosku egzekucyjnego nie był zasadny.

Rozliczenie z pełnomocnikiem

 1. Pełnomocnik zakończył świadczenie usług bez wystawienia faktury – ten status oznacza, że postępowanie w sprawie zostało zakończone bez obowiązku pokrywania kosztów zastępstwa procesowego.
 2. Pełnomocnik zakończył świadczenie usług wystawieniem faktury – wystawiona faktura obejmuje wynagrodzenie należne Pełnomocnikowi, który prowadził sprawę przed e-Sądem. Przewidziana w Regulaminie serwisu sadnternetowy.pl wysokość tego wynagrodzenia wynika wprost z postanowień Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Opłacenie faktury spowoduje uznanie zgłoszonej przez sprawy za zakończoną i rozliczoną. Nieopłacenie faktury w wyznaczonym terminie może spowodować podjęcie kroków prawnych celem wyegzekwowania tej należności.
 3. Klient opłacił fakturę w całości – opłacenie faktury oznacza wywiązanie się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnemu Pełnomocnikowi, który prowadził sprawę. Zgłoszoną sprawę uznaje się za zakończoną i rozliczoną.

W celu rozpoczęcia wypełniania formularza pozwu o zapłatę w serwisie Sąd Internetowy kliknij tutaj.