E-sąd – Instrukcja dla powoda

9 sierpnia, 2013 (16 kwietnia, 2023)

E-sąd Instrukcja
Poniższy tekst instrukcji jest nieaktualny. Zapraszam do zapoznania się z nową instrukcją. Aktualna treść znajduje się tutaj
https://sadinternetowy.pl/aktualnosci/2014/11/30/pozew-o-zaplate-wzor-instrukcja-dla-powoda/


Poniżej zamieszczamy instrukcję dla powoda korzystania z Elektronicznego Postępowania Upominwczego za pośrednictwem naszego serwisu Zapraszmy do lektury i korzystania z naszych usług.

 1. Wprowadzenie

  W elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) stosuje się przepisy o postępowaniu upominawczym z odrębnościami wynikającymi z przepisów art. 505(28) – art. 505(37) Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.)

  E-Sąd, czyli Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny jest właściwy rzeczowo niezależnie od wartości przedmiotu sporu. Ograniczenia natury technicznej pozwalają dochodzić roszczenia pieniężnego w kwocie do 100.000.000 zł (sto milionów złotych).

  Dostęp Elektronicznego Postępowania Upominawczego jest możliwy za pośrednictwem www.sadinternetowy.pl dzięki elektronicznej wymianie danych pozwalającej wnosić, prowadzić oraz śledzić postęp spraw. Posiadają Państwo dostęp do spraw za pośrednictwem konta założonego w naszym serwisie. Korzyści, to uproszczenie, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu zapłaty, a przede wszytkim profesjonalna pomoc adwokata lub radcy prawnego.

  Komunikacja między Państwa pełnomocnikiem adwokatem/radcą prawnym i e-sądem odbywa się wyłącznie w drodze elektronicznej.

 2. Czym różni się postępowanie przed sądem tradycyjnym od elektronicznego postępowania upominawczego przed e-Sądem?

  Strony mają w postępowaniu przed e-Sądem takie same prawa, jak w tradycyjnym postępowaniu sądowym. Powód ma jednak więcej obowiązków, których spełnienie zapewnia wyższy poziom ochrony pozwanego. Obowiązek podawania w pozwie m.in. numerów PESEL lub NIP pozwanego (numeru z rejestru KRS lub innego rejestru, ewentualnie NIP dla pozwanego nie będącego osobą fizyczną) pozwala na jego jednoznaczne zindywidualizowanie i uniknięcie sytuacji, w której postępowanie mogłoby być prowadzone przeciwko niewłaściwej osobie.

  Korzystanie z EPU daje wiele korzyści. Są to m.in.:

  1. niższe koszty postępowania — w zwykłym postępowaniu opłata od pozwu wynosi 5% wartości sporu nie wliczając odsetek, w EPU zaś 1,25% (jednak nie mniej niż 30 zł);
  2. powód nie musi wysyłać do właściwego sądu pozwu wraz z załącznikami w formie papierowej, a jedynie opisać dowody w formularzu internetowym;
  3. postępowanie w ramach EPU jest dużo szybsze, niż postępowanie przed zwykłym sądem, a nakaz zapłaty można uzyskać już w ciągu kilku dni;
  4. EPU ułatwia dochodzenie swych roszczeń osobom niepełnosprawnym, gdyż pozew można złożyć bez wychodzenia z domu.
 3. Czy przed e-Sądem można dochodzić wierzytelności przedawnionych?

  Przepisy polskiego prawa nie zabraniają dochodzenia roszczeń przedawnionych i tak jest również w EPU. Roszczenie przedawnione to w dalszym ciągu dług, który powinien zostać spłacony, tyle tylko, że:

  — na skutek podniesienia przez pozwanego zarzutu przedawnienia — powód zostaje pozbawiony możliwości przymusowego dochodzenia zapłaty. W przypadku zasądzenia nakazem zapłaty przedawnionego roszczenia, pozwany może wnieść sprzeciw od tego nakazu do e-sądu podnosząc zarzut przedawnienia.

  Obecnie mogą być dochodzone tylko roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.

 4. Procedura wprowadzania pozwu za pośrednictwem sadinternetowy.pl
  1. Zainicjowanie procedury następuje po wypełninieu formularza e-pozwu . Należy uważać, aby prawidłowo podać adres do przesłania nakazu zapłaty do dłużnika. Należy w tym celu skorzystać z wyszukiwarki aktualnych adresów podmiotów.

   Wyszukiwarka aktualnych adresów siedzib spółek, firm i innych jednostek — nowa funkcjonalność w www.sadinternetowy.pl

   Aktualny adres firmy w tym spółki jest bardzo istotny w celu prawidłowego i szybkiego rozpatrzenia pozwu przez sąd. Podanie nieaktualnych danych może spowodować, iż nakaz zapłaty nie zostanie wydany lub pozwany będzie mógł się skutecznie odwołać po wszczęciu egzekucji.

   W celu przyspieszenia postępowania i wyeliminowania podawania błędnych adresów, w tym błędów literowych uruchomiliśmy automatyczną wyszukiwarkę adresów podmiotów (dłużników i powodów). Jeżeli znasz numer NIP lub REGON wpisując je system automatycznie odpytuje aktualną państwową bazę adresów podmiotów. Pola zostają automatycznie wypełnione danymi adresowymi w formularzu. Wyszukiwarka podaje aktualne dane dla wszystkich podmiotów w Polsce oprócz osób fizycznych nieprowadzących lub prowadzących działalność gospodarczą. Podane przez wyszukiwarkę wyniki dla nich podają adres do doręczeń z bazy CEIDG, który nie musi być tożsamy z adresem zamieszkania pozwanego wymaganym przez sąd. Dlatego, aby być pewnym należy wystąpić z wnioskiem o udostępnienie adresu zamieszkania pozwanego do właściwego organu gminy (wydział ewidencji ludności).

  2. Podanie aktualnych adresów siedzib spółek, firm i innych jednostek

   Aktualny adres firmy w tym spółki jest bardzo istotny w celu prawidłowego i szybkiego rozpatrzenia pozwu przez sąd. Podanie nieaktualnych danych może spowodować, iż nakaz zapłaty nie zostanie wydany lub pozwany będzie mógł się skutecznie odwołać po wszczęciu egzekucji.

   W celu przyspieszenia postępowania i wyeliminowania podawania błędnych adresów, w tym błędów literowych uruchomiliśmy automatyczną wyszukiwarkę adresów podmiotów (dłużników i powodów). Jeżeli znasz numer NIP lub REGON wpisując je system automatycznie odpytuje aktualną państwową bazę adresów podmiotów. Pola zostają automatycznie wypełnione aktualnymi danymi adresowymi w formularzu. Wyszukiwarka podaje dane wszystkich podmiotów w Polsce oprócz osób fizycznych nieprowadzących lub prowadzących działalność gospodarczą. Podane przez wyszukiwarkę wyniki dla nich podają adres do doręczeń z bazy CEIDG, który nie musi być tożsamy z adresem zamieszkania pozwanego wymaganym przez sąd. Dlatego, aby być pewnym prawidłowości adresu należy wystąpić z wnioskiem o udostępnienie adresu zamieszkania pozwanego do właściwego organu gminy (wydział ewidencji ludności).

   Definiowanie listy dowodów jest kolejnym etapem. Do formularza pozwu trzeba załączyć kopie dowodów i je opisać. Dodanie dowodów jest możliwe po wypełnieniu formularza i zaakceptowaniu regulaminu. Wtedy na podany przez Państwa mail zostanie przesłany link do uzupełnienia formularza. Na jego stronie obok pola przeznaczonego na opis dowodu znajduje się przycisk „dodaj plik”. Po jego kliknięciu system poprosi o załączenie pliku z kopią dowodu. Jeżeli dodajemy dowód w postaci faktury lub umowy, to w jej opisie należy podać numer i datę wystawienia.

   Następnie w dwóch kolejnych pozycjach należy opisać „fakt podlegający stwierdzeniu” (czyli na jaką okoliczność dany dowód jest powoływany) oraz wprowadzić opis tego dowodu i uzasadnienie . Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych, można dodawać kolejne dowody. Po wprowadzeniu wszystkich dowodów do systemu przechodzimy do kolejnego okna, klikając opcję „Dalej”.

  3. Zdefiniowanie roszczenia następuje po kliknięciu opcji „Dodaj roszczenie”, w której należy wpisać kwotę dochodzoną pozwem. Obowiązkowe jest określenie także typu roszczenia tj. czy jest to roszczenie cywilne, gospodarcze, czy pracownicze. W związku z tym, że w EPU mogą być dochodzone jedynie roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu (art. 505(29a) k.p.c.), przy definiowaniu roszczenia, należy wypełnić także pole „data wymagalności”. Jest to data ostatniego dnia płatności faktury. Po przejściu „Dalej”, należy uzupełnić dane dotyczące odsetek w polach: „Data początkowa” (data od której odsetki mają być liczone) i „Data końcowa” (w przypadku której można zaznaczyć opcję „Do dnia zapłaty”).

   Ostatnim krokiem w tej części formularza jest oznaczenie rodzaju odsetek: ustawowe albo umowne (odsetki umowne należą się, gdy strony w umowie ustaliły ich wysokość, w pozostałych wypadkach — ustawowe).

  4. Powoływanie dowodów. Dowody zostały już opisane należy wskazać, które z nich mają być powołane w odniesieniu do konkretnych roszczeń. Po wybraniu wcześniej zdefiniowanego dowodu, każdorazowo należy kliknąć opcję „Powołaj wybrany dowód”, a na końcu po przejściu „Dalej” albo „Zdefiniuj kolejne roszczenie”, (jeżeli mamy ich kilka np. z kilku faktur/umów) i dopiero po „podpięciu” dowodów do wszystkich zgłaszanych roszczeń przejść „Dalej”.
  5. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie uzasadnienia pozwu.

   Najczęściej spotykanym błędem jest powoływanie się na dowody które nie zostały powołane w formularzu i przypisane do danego roszczenia, np. powołanie się na wezwanie do zapłaty które nie zostało wymienione jako dowód, protokół odbioru uzasadniający zasadność roszczenia, ale nie podanie jego jako innego dowodu.

   Konieczne elementy uzasadnienia pozwu w EPU to:

   1. wskazanie podstawy faktycznej dochodzonego roszczenia pieniężnego, a więc jego źródła, np. umowa, czyn niedozwolony, bezpodstawne wzbogacenie;
   2. gdy podstawą roszczenia jest umowa, to należy wskazać datę jej zawarcia, formę (ustnie, na piśmie, w formie aktu notarialnego), rodzaj (np. umowa sprzedaży, umowa najmu);
   3. zwięzłe opisanie treści umowy, zwłaszcza tych jej elementów, które wpływają na ocenę należytego wykonania zobowiązania przez pozwanego;
   4. termin, w którym pozwany miał spełnić swoje świadczenia (określony albo w umowie albo w innym dokumencie np. w zaakceptowanym przez pozwanego rachunku, w wezwaniu do zapłaty, w oświadczeniu o uznaniu długu);
   5. w przypadku żądania zasądzenia odsetek od należności głównej trzeba uzasadnić termin początkowy ich żądania wskazać czy są to odsetki ustawowe czy umowne, a jeżeli umowne to należy wskazać ich wysokość. Jeżeli powód nie jest w stanie ustalić terminu, od którego może żądać zasądzenia odsetek albo ma co do tego terminu wątpliwość, bezpiecznym rozwiązaniem jest żądanie zasądzenia odsetek od dnia wniesienia pozwu;
   6. w przypadku gdy źródłem żądania pozwu jest czyn zabroniony, należy zwięźle go opisać ze wskazaniem czasu i miejsca zdarzenia. Jeżeli toczyło się w tej sprawie postępowanie karne czy też w sprawach o wykroczenia, to należy wskazać ten fakt i podać sposób zakończenia tego postępowania oraz sygnaturę akt sprawy.
   7. Rachunek bankowy. Po wprowadzeniu uzasadnienia pozwu należy wypełnić pole przeznaczone na numer rachunku bankowego powoda, na które pozwany, po wydaniu nakazu zapłaty, ma wpłacić zasądzoną kwotę i na które — ewentualnie — zwrócona zostanie nadpłacona opłata sądowa.
   8. Przesłanie pozwu. Po wypełnieniu pozwu istnieje możliwość jego podglądu, jako całości.
 5. Koszty procesu

  Profesjonalny pełnomocnik reprezentujący Państwa zawsze wnosi o zwrot kosztów procesu (okpłaty sądowej) oraz kosztów zastepstwa procesowego, które po ich odebraniu od dłuznika będzie stanowiło jego wynagrodzenie.

 6. Opłata sądowa

  Opłata sądowa od pozwu w EPU wynosi 1,25% wartości przedmiotu sporu, jednak — zgodnie z ogólnymi zasadami — nie może być jednak niższa niż 30 zł.

 7. Klauzula wykonalności

  Po uprawomocnieniu się nakazu wydanego w EPU elektroniczna klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu. Oznacza to, że powód nie musi składać odrębnego wniosku, aby ją uzyskać.

  Informacja o jej nadaniu przesyłana jest do powoda na jego adres e-mail i widoczna w systemie w formie postanowienia.

  Nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności jest tytułem wykonawczym uprawniającym do wszczęcia egzekucji.

 8. W jaki sposób powiadamia się pozwanego o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu przed e-Sądem?

  Jeżeli stan faktyczny sprawy nie budzi wątpliwości, e-Sąd wyda przeciwko pozwanemu — na podstawie pozwu złożonego w systemie teleinformatycznym e-Sądu — elektroniczny nakaz zapłaty. Nakaz zostanie doręczony pozwanemu pocztą tradycyjną (listem poleconym).

  W dalszym toku sprawy pozwany może komunikować się z e-Sądem w formie tradycyjnej (papierowej) dopóki nie wniesie pisma procesowego w formie elektronicznej. Wniesienie przez pozwanego pisma drogą elektroniczną uniemożliwi mu przyszłą komunikację z sądem w formie tradycyjnej.

 9. W jaki sposób i do kogo pozwany może odwołać się od nakazu zapłaty wydanego przez e-Sąd?

  Od nakazu zapłaty wydanego w EPU pozwany może wnieść sprzeciw. Sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. W sprzeciwie wystarczy zatem napisać: „Wnoszę sprzeciw od nakazu zapłaty” i podać informacje o nakazie zapłaty: który sąd go wydał, kiedy nakaz zapłaty został wydany oraz sygnaturę sprawy. Do sprzeciwu nie trzeba dołączać żadnych dokumentów.

  W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc w całości, a e-Sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej (czyli sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego). Nie jest możliwe zaskarżenie w części nakazu zapłaty, który został wydany w EPU.

 10. Brak podstaw do wydania nakazu zapłaty

  Jeśli e-Sąd stwierdzi brak podstaw do wydania nakazu zapłaty, to na podstawie art. 505(33) § 1 k.p.c. przekazuje sprawę do rozpoznania sądowi właściwości ogólnej.

  Sytuacje, w których nakaz zapłaty nie może być wydany reguluje art. 499 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu:

  1. roszczenie jest oczywiście bezzasadne (np. powód żąda zapłaty za usługę, której nie wykonał);
  2. przytoczone okoliczności budzą wątpliwość (np. powód nie podaje, dlaczego domaga się zapłaty od pozwanego);
  3. zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego np. w sytuacji, gdy pozwany miał zapłacić powodowi dopiero po wydaniu mu rzeczy sprzedanej, a powód do tej pory rzeczy tej nie wydał;
  4. miejsce pobytu pozwanego nie jest znane (np. powód nie dysponuje aktualnym adresem pozwanego) albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju (pozwany stale zamieszkuje za granicą).

  Obecnie w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie mogą być także dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne wcześniej niż w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Jeśli zatem w danej sprawie data wymagalności kwoty wskazanej w pozwie będzie wcześniejsza niż trzy lata poprzedzające złożenie pozwu, e-Sąd podejmie decyzję o braku podstaw do wydania nakazu i przekaże sprawę do tradycyjnego „papierowego” postępowania — do sądu właściwości ogólnej pozwanego.

 11. Wniosek o wszczęcie egzekucji

  Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Sądu pełnomocnik powoda — na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego, czyli nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności — składa do razu wniosek o wszczęcie egzekucji do wybranego komornika sądowego.

  Jeśli w toku egzekucji okaże się, że nakaz zapłaty został doręczony pozwanemu na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym, a dłużnik złoży wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, to komornik obowiązany będzie wydać postanowienie o zawieszeniu egzekucji. Niemniej zawieszenie postępowania egzekucyjnego w takim przypadku nie wyłącza możliwości podejmowania przez komornika czynności mających na celu wykonanie w przyszłości tytułu wykonawczego, w szczególności zajęcia majątku dłużnika. Co więcej wierzyciel może wnieść o podjęcie tak zawieszonej egzekucji, jeżeli uzyska z sądu, przed którym sprawa się toczyła, zaświadczenie potwierdzające, że doręczenie nakazu zapłaty było prawidłowe (art. 820 (3 )k.p.c.).

Oprac. na podstwie dr Gabriela Bar, radca prawny
Grupa Robocza ds. Elektronicznego Postępowania Upominawczego
Komitet Sterujący Informatyką
w Ministerstwie Sprawiedliwości