Wniosek egzekucyjny do komornika — z omówieniem

11 września, 2019 (16 kwietnia, 2023)

Przedstawiamy wzór wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (wniosek egzekucyjny) zgodny z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. Wniosek powinien uwzględniać m.in. wykaz majątku składany przez dłużnika, historię operacji na rachunkach bankowych dłużnika, rygor grzywny nakładanej na dłużnika.

Zgodnie z nowymi przepisami tylko komornik prowadzący kancelarię w rewirze właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika może wezwać go do stawienia się w kancelarii w celu złożenia wykazu majątku. Komornik poza właściwym rewirem nie ma tej możliwości. Z tego wynika, że najlepiej jest kierować wniosek egzekucyjny do komornika w miejscowości, gdzie dłużnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Wykaz majątku powinien obejmować dyspozycje majątkiem dłużnika do 5 lat wstecz. Wykaz jest składany pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, za co kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności. W celu zweryfikowania prawdziwości wykazu majątku złożonego przez dłużnika należy łożyć do komornika wniosek o wezwanie banków, w których dłużnik ma prowadzone rachunki bankowe, do przedstawienia historii operacji na tych rachunkach.

Dłużnik, który mimo wezwania nie stawił się w kancelarii, nie jest bezkarny. Komornik powinien nałożyć na niego grzywnę w wysokości 2000 zł. Jeżeli grzywna nie zostanie nałożona, to można zagrozić komornikowi złożeniem we właściwym sądzie skargi na zaniechanie czynności. Komornik będzie zobowiązany wyegzekwować grzywnę na rzecz skarbu państwa, więc będzie bardziej zaangażowany w skuteczne prowadzenie sprawy przeciwko dłużnikowi. Grzywna nie korzysta z pierwszeństwa zaspokojenia, zatem nie przeszkodzi w odzyskaniu wierzytelności głównej.

Warto skorzystać z usług profesjonalnych pełnomocników i zlecić prowadzenie postępowania egzekucyjnego adwokatowi/radcy prawnemu w serwisie sadinternetowy.pl. W tym celu można wypełnić formularz dostępny pod linkiem sadinternetowy.pl/pozwy/kreator/. W drugim kroku formularza jako dowód trzeba wybrać prawomocny nakaz zapłaty.

Poniżej przedstawiamy wzór wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Warszawa, dnia … 2019 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w …
ul. …

Wierzyciel: …
ul. …
PESEL: …

Dłużnik: …
ul. …
PESEL: …

WNIOSEK
O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

Przedkładam prawomocny … z dnia … 2019 r. wydany przez Sąd Rejonowy … Wydział … w sprawie o sygn. akt …, któremu dnia … 2019 r. nadano klauzulę wykonalności. Wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi, celem wyegzekwowania na rzecz wierzyciela następujących kwot:

 1. … zł tytułem należności głównej wraz z odsetkami w wysokości … od dnia … r. do zapłaty;
 2. … zł tytułem zwrotu kosztów procesu;
 3. … zł tytułem zwrotu kosztów postępowania klauzulowego.

Jednocześnie oświadczam, że:

 1. wnoszę o ustalenie majątku dłużnika w zakresie znanym komornikowi z innych prowadzonych postępowań albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji, albo rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną;
 2. wnoszę o wystąpienie do Centralnej Ewidencji Rachunków Bankowych na podstawie art. 105 b ustawy prawo bankowe w celu uzyskania zbiorczej informacji, obejmującej informacje o:
  • rachunkach bankowych dłużnika, w tym rachunkach wspólnych — bez wskazania danych współposiadacza;
  • umowach rachunku bankowego dłużnika rozwiązanych albo wygasłych na skutek śmierci posiadacza rachunku lub upływu 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji dot. rachunku;
  • rachunkach posiadacza rachunku bankowego prowadzonych w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej, w tym rachunkach wspólnych bez wskazania danych współposiadacza;
  • umowach rachunków posiadacza rachunku bankowego prowadzonych w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej rozwiązanych albo wygasłych na skutek śmierci członka kasy lub upływu 10 lat od dnia wydania przez niego ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku;
 3. wnoszę o wezwanie dłużnika do złożenia osobiście przed komornikiem wykazu majątku z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia według roty: „świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny”;
 4. wnoszę o ukaranie dłużnika grzywną w kwocie 2000 zł, jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie złoży wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności albo nie udzieli odpowiedzi na zadane mu pytania;
 5. wnoszę o zwrócenie się do sądu o nakazanie przymusowego doprowadzenia dłużnika celem złożenia wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności, jeżeli dłużnik mimo ukarania go grzywną nie złoży wykazu majątku;
 6. jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 § 1 pkt 1 k.p.c., w tym złożonego wykazu majątku, nie zdołano ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia, zlecam komornikowi w trybie art. 801 [2] k.p.c poszukiwanie majątku dłużnika przez:
  • wysłanie do firm w których dłużnik sprawuje funkcje reprezentacyjne, nadzorcze lub jest wspólnikiem wynikające z rejestru https://rejestr.io/ zawiadomienia o zajęciu przysługujących dłużnikowi wierzytelnościach i wynagrodzenia;
  • przeszukanie dłużnika osobiste w celu sprawdzenia jakimi kartami płatniczymi się posługuje i na jakiej podstawie oraz do jakiej kwot;
  • wykonanie czynności terenowych w miejscu zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej/siedzibie zajęcie ruchomości będących we władaniu dłużnika.
 7. wyrażam zgodę na kontakt oraz na przesyłanie faktur drogą mailową adres e–mail: … .
 8. wnoszę o przekazywanie wyegzekwowanych kwot na konto:
  numer konta …
  odbiorca: …

Załączniki:
1. oryginał tytułu wykonawczego;

Chcesz wypełnić wniosek egzekucyjny online zapraszamy na stronę https://sadinternetowy.pl/pozwy/kreator/