Zmiany w e-Sądzie od 7 lutego 2020, w tym opłat sądowych i umowy o zastępstwo procesowe

7 lutego, 2020 (16 kwietnia, 2023)

7 lutego 2020 weszła w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego dotycząca m.in. Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU). W związku z tą nowelizacją w serwisie sadinternetowy.pl uległa zmianie treść umowy o zastępstwo procesowe. Umowa ta jest zawierana pomiędzy użytkownikiem a adwokatem/radcą prawnym i określa warunki prowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego przez pełnomocnika.

Do 7 lutego 2020 jeżeli pozwany złożył sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU lub e–Sąd stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty, to sprawa była automatycznie przekazywana do sądu właściwego i rozpatrywana w postępowaniu zwyczajnym. Następnie pełnomocnik uzupełniał wydrukowane dokumenty w sądzie właściwym i czekał na rozstrzygniecie sprawy.

Od 7 lutego 2020 zmiany utrudnią prowadzenie spraw i zwiększą nakład pracy pełnomocnika. Złożenie przez dłużnika sprzeciwu od nakazu zapłaty lub stwierdzenie przez e–Sąd braku podstaw do wydania nakazu zapłaty będzie zawsze skutkowało umorzeniem postępowania. Aby sprawa mogła być kontynuowana pełnomocnik musi sporządzić pozew na piśmie wraz z wydrukowanymi dowodami i złożyć go do właściwego sądu w terminie 30 dni od umorzenia. W przypadku pozwania osoby fizycznej, której adres okaże się niezgodny z bazą PESEL, pozew musi zostać przekazany komornikowi, który za opłatą podejmie próbę doręczenia pozwanemu.

Ponadto zmianie uległ tryb rozpatrywania spraw gospodarczych, tj. spraw w których stronami są przedsiębiorcy. Postępowanie w sprawach gospodarczych charakteryzuje się większym rygorem formalnym. Wszystkie posiadane dowody i twierdzenia należy zgłosić od razu wypełniając formularz pozwu o zapłatę w naszym serwisie.

Część nowych przepisów nie jest jasna i dopiero w trakcie ich obowiązywania będzie kształtować się orzecznictwo dotyczące ich interpretacji. Zapewne część z nich zostanie zmieniona.

Z powyższych powodów zostaliśmy zmuszeni do wprowadzenia zaliczek na wynagrodzenie Pełnomocnika. Obowiązek zwrotu kosztów sądowych, w tym zaliczek i opłaty sądowej, sąd nakłada na dłużnika w korzystnym wyroku. Obowiązek zapłaty zaliczki powstaje na etapie:

  • sporządzenia pozwu pozwu;
  • sporządzenia odpowiedzi na sprzeciw dłużnika od nakazy zapłaty;
  • złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
  • przyłączenia się do postępowania restrukturyzacyjnego/upadłościowego dłużnika.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze pozostaje najszybszą i najtańszą drogą do uzyskania prawomocnego orzeczenia. Opłata sądowa od pozwu do e–Sądu wynosi tylko ¼ wysokości normalnej opłaty sądowej.

Nowy wzór umowy jest udostępniony do pobrania jako załącznik do regulaminu serwisu sadinternetowy.pl/regulamin/.