Wezwanie do zapłaty

7 kwietnia, 2023 (25 maja, 2023)
Przedsądowe Wezwanie do zapłaty

WYPEŁNIJ WEZWANIE DO ZAPŁATY I ODZYSKAJ PIENIĄDZE

 1. Sporządź wezwanie do zapłaty za darmo dzięki naszemu intuicyjnemu kreatorowi wezwań dostępnemu w naszym serwisie. W prostych krokach:

  • podaj dane dłużnika;
  • wskaż dowody potwierdzające dług, takie jak umowa, faktura czy zamówienie;
  • określ kwotę długu;
  • podaj terminy płatności długu, aby system automatycznie obliczył odsetki za opóźnienie;
  • opisz z czego wynika dług, aby dłużnik wiedział czego dotyczy wezwanie;
  • podaj dane swoje, swojej firmy lub spółki, którą reprezentujesz.
 2. Sprawdź poprawność wprowadzonych danych. Zaakceptuj Regulamin Świadczenia Usług. Wezwanie do zapłaty zostanie wygenerowane po kliknięciu przycisku Zatwierdź.

 3. Wezwanie do zapłaty zostanie bezpłatnie wysłane na Twój adres e–mail. Wydrukuj, podpisz i wyślij je na adres e–mail dłużnika lub na jego adres pocztowy

 4. Jeżeli dłużnik nie zapłacił 7 dni po wysłaniu e-maila lub po odebraniu/zwrocie przesyłki pocztowej, to windykację sądową możesz zlecić jednym kliknięciem. Zaloguj się do serwisu sadinternetowy.pl, otwórz wezwanie i kliknij przycisk „przekaż do windykacji sądowej”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 1. Czy wezwanie do zapłaty wysłać przed wypełnieniem formularza e–pozwu o zapłatę?
 2. Czy warto skorzystać z usługi Wezwanie do zapłaty online w serwisie sadinternetowy.pl?
 3. Ile kosztuje przygotowanie Wezwania do zapłaty w serwisie sadinternetowy.pl?
 4. Kiedy należy wysłać Wezwanie do zapłaty?
 5. Jak wysłać wezwanie do zapłaty?
 6. Czy Wezwanie do zapłaty należy wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru?
 7. Czy Wezwanie do zapłaty wysyłać również w formie elektronicznej?
 8. Czy Wezwanie do zapłaty wysłane e–mailem jest ważne?
 9. Czy Wezwanie do zapłaty bez podpisu jest ważne?
 10. Czy Wezwanie do zapłaty wysłać listem poleconym czy zwykłym?
 11. Co robić gdy dłużnik nie reaguje na Wezwanie do zapłaty?
 12. Po ilu dniach od wysłania Wezwania do zapłaty można złożyć w e–Sądzie pozew o zapłatę?
 13. Jak w serwisie sadinternetowy.pl zmienić Wezwanie do zapłaty w pozew o zapłatę?
 14. Ile Wezwań do zapłaty trzeba wysłać przed złożeniem pozwu o zapłatę?
 15. Jaka jest różnica między Wezwaniem do zapłaty, Przedsądowym wezwaniem do zapłaty, a Ostatecznym przedsądowym wezwaniem do zapłaty?
 16. Czy po przedawnieniu długu można wysłać Wezwanie do zapłaty?
 17. Czy wysłanie Wezwania do zapłaty przerywa bieg przedawnienia długu?
 18. Czy w Wezwaniu do zapłaty uwzględniać odsetki?
 19. Od kiedy liczyć odsetki w wezwaniu do zapłaty?
 20. Czy w Wezwaniu do zapłaty, oprócz odsetek, można żądać także rekompensaty od 40 do 100 euro za koszty dochodzenia należności?
 21. Czy rekompensata od 40 do 100 euro za koszty dochodzenia należności należy się od każdej niezapłaconej faktury?
 22. Czy Wezwanie do zapłaty można wysłać bez wcześniej wystawionej faktury?
 23. Czy Wezwanie do zapłaty może dotyczyć bezpodstawnego wzbogacenia lub świadczenia nienależnego?
 24. Jak wezwać do zapłaty dłużników solidarnych?
 25. Jak wezwać do zapłaty firmę ubezpieczeniową?
 26. Jaką podstawę prawną wskazać w wezwaniu do zapłaty?
 27. Jak wezwać do zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy, w wyniku błędu medycznego, potknięcia lub poślizgnięcia?
 28. Jak wezwać do zapłaty odszkodowania za szkody na pojeździe?
 29. Jak wezwać do zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za błąd medyczny?
 30. Co zrobić po otrzymaniu Wezwania do zapłaty?
 31. Przedsądowe Wezwanie do zapłaty — Wzór

 1. Czy wysłać Wezwanie do zapłaty przed wypełnieniem formularza e–pozwu o zapłatę?

  Wysłanie Wezwania do zapłaty to wygodny i szybki sposób spełnienia obowiązku, nakazanego przepisami prawa, polubownego rozwiązania sporu z dłużnikiem. Często zdarza się, że samo otrzymanie wezwania skłania dłużnika do spłacenia zaległości. W przypadku, gdy nie wywiązuje się on ze swoich zobowiązań w sposób polubowny, Wezwanie do zapłaty jest dla Sądu wyraźnym dowodem podjęcia przez Wierzyciela próby mediacji z dłużnikiem.1W przypadku niedołączenia Wezwania do zapłaty do e–pozwu, Sąd może stwierdzić brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym i nakazać jej rozpoznanie w trybie zwyczajnym. Powoduje to znaczne wydłużenie procesu, związane z koniecznością złożenia pozwu do sądu zwyczajnego oraz uzupełnienia opłaty sądowej. Postępowanie w trybie zwyczajnym jest czterokrotnie droższe od elektronicznego.

 2. Dlaczego warto skorzystać z usługi Wezwanie do zapłaty online w serwisie sadinternetowy.pl?

  Treść Wezwania do zapłaty opracowana została przez zespół adwokatów i radców prawnych mających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o zapłatę w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym, współpracujących z serwisem sadinternetowy.pl. Należycie sporządzone Wezwanie do zapłaty jest bardzo często czynnikiem decydującym o wydaniu nakazu zapłaty, dlatego wypełniając formularz wezwania należy dochować staranności jak przy wnoszeniu pozwu o zapłatę. Wysłanie wezwania świadczy o próbie polubownego rozwiązania sporu, co jest wymagane w postępowaniu sądowym. Wezwanie do zapłaty można szybko przekształcić w pozew o zapłatę do e–Sądu, jeżeli Dłużnik nie spłaci zobowiązania ani nie zaproponuje polubownego rozwiązania sporu. Wówczas adwokat/radca prawny przeprowadzi w Twoim imieniu postępowanie sądowe i egzekucyjne.

 3. Ile kosztuje wysłanie Wezwania do zapłaty w serwisie sadinternetowy.pl?

  Usługa wygenerowania Wezwania do zapłaty jest bezpłatna.

 4. Kiedy wysłać Wezwanie do zapłaty?

  Jak najszybciej, nawet pierwszego dnia po upływie terminu płatności. Istnieje wtedy największa szansa, że dłużnik dobrowolnie zapłaci zaległą kwotę i Wierzyciel uniknie procesu sądowego. Niektóre roszczenia stają się wymagalne dopiero po przesłaniu Dłużnikowi Wezwania do zapłaty, a naliczanie odsetek rozpoczyna się od określonej w nim daty.

 5. Jak wysłać wezwanie do zapłaty?

  Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego,2Wezwanie do zapłaty można wysłać w dowolny sposób. W przypadku sporu sądowego ważne jest, aby Wierzyciel był w stanie udowodnić, że Dłużnik je otrzymał.

 6. Czy Wezwanie do zapłaty należy wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru?

  Wysłanie Wezwania do zapłaty z serwisu sadinternetowy.pljest istotne z kilku powodów. Po pierwsze, treść pisma została opracowana przez zespół adwokatów i radców prawnych, od wielu lat prowadzących postępowania o zapłatę w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU).Po drugie, Wezwanie do zapłaty jest dla Sądu jednoznacznym dowodem podjęcia przez Wierzyciela próby polubownego rozwiązania sporu z Dłużnikiem.1Po trzecie, w serwisie sadinternetowy.plmożna w prosty sposób przekształcić Wezwanie do zapłaty w pozew o zapłatę do e–Sądu (EPU)Po czwarte, odebranie Wezwania do zapłaty świadczy o tym, że Dłużnik wiedział o roszczeniach i ich nie negował. Kolejną i bardzo istotną przewagą Elektronicznego Postępowania Upominawczego jest zachowanie przepisów dotyczących fikcji doręczenia w sprawach przeciwko osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Nieodebranie nakazu zapłaty wydanego przez e–Sąd jest uznawane za skuteczne doręczenie, gdy wskazany adres zamieszkania Dłużnika jest zgodny z adresem zapisanym w bazie PESEL.

 7. Czy Wezwanie do zapłaty wysyłać również w formie elektronicznej?

  Wysłanie Wezwania do zapłaty w formie elektronicznej jest szczególnie istotne, gdy Dłużnik nie odbierze wezwania wysłanego listem poleconym. Stanowi ono dowód właściwego poinformowania dłużnika, jeżeli jego adres e–mail jest zapisany w umowie, widnieje na jego stronie internetowej, w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dwutorowa wysyłka Wezwania do zapłaty zwiększa szanse dotarcia do dłużnika. W przypadku sprawy sądowej trudno będzie mu udowodnić, że nie zapoznał się z jego treścią.

 8. Czy Wezwanie do zapłaty wysłane e–mailem jest skuteczne?

  Tak, ponieważ Wezwanie do zapłaty może być złożone w sposób dowolny, także e–mailem.2Należy jednak pamiętać, że na Wierzycielu spoczywa obowiązek wykazania przed Sądem próby pozasądowego rozwiązania sporu oraz że Dłużnik powziął wiadomość o żądaniu zapłaty. Z tego formalnego powodu list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru jest pewniejszą formą wysłania Wezwania do zapłaty niż wiadomość e–mail. Decydując się na wysłanie Wezwania do zapłaty wyłącznie drogą elektroniczną należy postarać się, aby Dłużnik na nie w jakiś sposób zareagował. Może to być żądanie automatycznego potwierdzenia dostarczenia wiadomości lub próba nakłonienia Dłużnika do odpowiedzi na wezwanie.

 9. Czy Wezwanie do zapłaty bez podpisu jest ważne?

  Wezwanie do zapłaty w serwisie sadinternetowy.plwygenerowane jest z podaniem imienia i nazwiska Wierzyciela lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania. Odręczny podpis nie jest wymagany.3

 10. Czy Wezwanie do zapłaty wysłać listem poleconym czy zwykłym?

  Wezwanie do zapłaty najlepiej jest wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, ponieważ na Wierzycielu spoczywa obowiązek udowodnienia przed Sądem próby podjęcia pozasądowego rozwiązania sporu. Dlatego należy zachować kopię listu oraz potwierdzenia nadania i odbioru wezwania. Data doręczenia, zapisana na potwierdzeniu odbioru, Pozwala jednoznacznie określić termin płatności. Wezwanie do zapłaty wysłane listem zwykłym daje Pozwanemu szansę argumentowania, że o długu nie wiedział. Z tych względów oszczędzanie na przesyłce pocztowej nie opłaci się w postępowaniu sądowym. Serwis sadinternetowy.plumożliwia przygotowanie Wezwania do zapłaty, uwzględniającego odsetki. Jeżeli Dłużnik nie spełni świadczenia ani nie zaproponuje polubownego rozwiązania sporu, Wezwanie do zapłaty przygotowane w serwisie sadinternetowy.plmożna w prosty sposób przekształcić w pozew o zapłatę do e–Sądu.

 11. Co robić, gdy Dłużnik nie reaguje na Wezwanie do zapłaty?

  Dłużnik nie ma obowiązku odpowiadać na otrzymane Wezwanie do zapłaty. Brak reakcji ze strony Dłużnika jest wyraźnym sygnałem, aby nie zwlekać ze złożeniem pozwu o zapłatę, gdyż zobowiązany może zacząć ukrywać swój majątek lub przygotowywać wniosek o upadłość. Dłużnik może też mieć innych Wierzycieli. W takim przypadku, Powód, który pierwszy uzyska prawomocny nakaz zapłaty i skieruje wniosek egzekucyjny do komornika ma większe szanse na odzyskanie swoich należności. Pozostali Wierzyciele mogą pozostać z niczym. W serwisie sadinternetowy.plmożna w prosty sposób zmienić Wezwanie do zapłaty w pozew o zapłatę w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU).

 12. Po ilu dniach od wysłania Wezwania do zapłaty można złożyć w e–Sądzie pozew o zapłatę?

  Pozew o zapłatę do e–Sądu można złożyć już następnego dnia, po upływie terminie płatności wskazanym w Wezwaniu do zapłaty. Pozew można również złożyć bez wysłania Wezwania do zapłaty, ale Sąd może skierować sprawę do mediacji, a także nie obciążyć Pozwanego kosztami procesu, gdy ten będzie podnosić, że nie wiedział o zadłużeniu, a gdyby otrzymał wezwanie natychmiast zapłaciłby należność. W tym przypadku Sąd może przenieść sprawę rozpatrywaną w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym do rozpoznania w trybie zwyczajnym. Zmiana taka wiąże się ze znacznym wydłużeniem czasu potrzebnego do wydania nakazu zapłaty, a także powoduje konieczność uzupełnienia opłaty sądowej do pełnej kwoty.

 13. Jak w serwisie sadinternetowy.pl zmienić Wezwanie do zapłaty w pozew o zapłatę?

  Dane zawarte w Wezwaniu do zapłaty przechowywane są w serwisie sadinternetowy.pl. Jeżeli Dłużnik nie zapłaci kwoty wskazanej w Wezwaniu do zapłaty lub na nie zareaguje, to informacje zapisane w wezwaniu można automatycznie przenieść do pozwu o zapłatę. Wystarczy na stronie wezwania wybrać przycisk Przekaż do windykacji sądowej. Szczegółowy opis tego jak należy wypełnić formularz pozwu o zapłatę w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym można znaleźć na stronie Pozew do e–Sądu. Instrukcja i wzór wypełnienia.

 14. Ile Wezwań do zapłaty trzeba wysłać przed złożeniem pozwu o zapłatę?

  Przed złożeniem pozwu o zapłatę wystarczy wysłanie jednego Wezwania do zapłaty. Wysłanie większej ilości wezwań generuje niepotrzebne koszty oraz daje dłużnikowi dodatkowy czas na przygotowanie się do sprawy, ukrycie majątku lub przygotowanie wniosku o upadłość.

 15. Jaka jest różnica między Wezwaniem do zapłaty, Przedsądowym wezwaniem do zapłaty, a Ostatecznym przedsądowym wezwaniem do zapłaty?

  Wezwanie do zapłaty ma zawsze takie samo znaczenie, niezależnie czy jest oznaczone jako zwykłe, przedsądowe czy ostateczne.

 16. Czy po przedawnieniu długu można wysłać Wezwanie do zapłaty?

  Tak, Wezwanie do zapłaty można wysłać mimo przedawnienia roszczenia. Fakt przedawnienia roszczenia ma znaczenie wyłącznie dla Sądu w przypadku pozwu o zapłatę. W takiej sytuacji pozew zostanie oddalony, a osoba, która go złożyła zostanie obciążona kosztami postępowania sądowego.

 17. Czy wysłanie Wezwania do zapłaty przerywa bieg przedawnienia długu?

  Samo wysłanie Wezwania do zapłaty nie przerywa biegu przedawnienia długu. Jeżeli jednak po otrzymaniu wezwania Dłużnik podejmuje czynności świadczące o uznaniu zobowiązania, wówczas bieg przedawnienia rozpoczyna się od nowa. Oczywistym przykładem może być prośba Dłużnika o zmianę terminu płatności, rozłożenie zaległości na raty, zaproponowanie spłaty części długu, spłata części roszczenia z prośbą o odroczenie terminu realizacji pozostałej należności. Po wysłaniu Wezwania do zapłaty należy zachować wszelką korespondencję z Dłużnikiem, zarówno listowną jak i elektroniczną (e–maile, SMS–y, itp.). Może ona mieć duże znaczenie, gdy dojdzie do rozstrzygnięcia sporu przed Sądem. Kierując pozew o zapłatę do Sądu należy wśród dowodów wymienić całą korespondencję z Pozwanym. Będzie ona świadczyła przeciwko niemu.

 18. Czy w Wezwaniu do zapłaty uwzględniać odsetki?

  Wysyłając Wezwanie do zapłaty należy żądać odsetek z tytułu roszczenia. Korzystając z generatora Wezwania do zapłaty w serwisie sadinternetowy.plwystarczy podać datę wymagalności roszczenia i zaznaczyć pole wyboru Odsetki. System automatycznie obliczy ich wysokość na dzień sporządzenia Wezwania do zapłaty.4

 19. Od kiedy liczyć odsetki w wezwaniu do zapłaty?

  Odsetki nalicza się od pierwszego dnia po terminie płatności podanym w fakturze, rachunku lub umowie. Jeżeli data rozliczenia nie została określona, wówczas termin zapłaty należy wskazać w Wezwaniu do zapłaty. Serwis sadinternetowy.plumożliwia przygotowanie i wysłanie do dłużnika Wezwania do zapłaty uwzględniającego odsetki. Jeżeli dłużnik nie spełni świadczenia ani nie zaproponuje polubownego rozwiązania sporu, Wezwanie do zapłaty przygotowane w serwisie sadinternetowy.plmożna w prosty sposób przekształcić w pozew o zapłatę do e–Sądu.

 20. Czy w Wezwaniu do zapłaty, oprócz odsetek, można żądać także rekompensaty od 40 do 100 euro za koszty dochodzenia należności?

  Tak. Od 2020 roku Wierzycielowi prowadzącemu firmę przysługuje od dłużnika, również będącego przedsiębiorcą, równowartość 40, 70 lub 100 Euro5. Należną kwotę rekompensaty za koszty odzyskania należności przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Należy też pamiętać, iż od kwoty rekompensaty nie nalicza się odsetek, nawet w przypadku, gdy dłużnik nie ureguluje należności w terminie określonym w Wezwaniu do zapłaty. Rekompensata nie może być zbyta. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży wierzytelności, uprawnienie do żądania rekompensaty od Dłużnika nie przechodzi na nabywcę. Rekompensata jest niezależna od przysługujących odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

 21. Czy rekompensata od 40 do 100 euro za koszty dochodzenia należności należy się od każdej niezapłaconej faktury?

  Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówi o transakcji handlowej. Niestety ustawodawca nie wyjaśnił, czy każde wystawienie faktury należy traktować jako oddzielną transakcję handlową. Rozstrzygnięcia Sądów pozostawały różne, chociaż wiele spraw dotyczyło tej kwestii. Zdaniem prawników serwisu sadinternetowy.pl, zsumowanie zaległości wynikających z kilku faktur jest rozwiązaniem prawidłowym i bezpiecznym. Dlatego należy żądać rekompensaty z przedziału określonego sumą należności brutto. Takie podejście pozwoli skrócić czas trwania postępowania sądowego i nie da Pozwanemu pretekstu do kierowania zarzutów zmierzających do jego przedłużenia.

 22. Czy Wezwanie do zapłaty można wysłać bez wcześniej wystawionej faktury?

  Można, jeżeli Wierzyciel nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie jest płatnikiem VAT, a roszczenie dotyczy wykonanej umowy o dzieło, zlecenie lub sprzedaży. Wypełniając Wezwanie do zapłaty zamiast faktury należy powołać się na zawartą umowę, wystawiony rachunek lub inny dowód, np. e–mail, w którym Dłużnik obiecuje spłatę zobowiązania w określonym terminie.

 23. Jak wezwać do zapłaty z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia lub świadczenia nienależnego?

  Zdarzają się przypadki omyłkowego przekazania środków pieniężnych, np. podwójnego opłacenia faktury lub zapłacenia kwoty wyższej od faktycznej należności. Czasami też, mimo wpłacenia zaliczki, usługa nie dochodzi do skutku. Podobnych okoliczności może być wiele. Wysłanie wezwania do zwrotu omyłkowo przelanych pieniędzy jest konieczne, aby powstał obowiązek ich spłaty. Generując Wezwanie do zapłaty należy uzasadnić, dlaczego żąda się zwrotu podanej kwoty i z jakiego powodu dłużnik otrzymał nienależne świadczenie. Dłużnik ma czas na uregulowanie należności w terminie podanym w Wezwaniu do zapłaty. Jeżeli tego nie uczyni należy w serwisie sadinternetowy.plzłożyć pozew o zapłatę. Termin płatności wskazany w wezwaniu posłuży też określeniu daty, od której naliczane są odsetki.

 24. Jak wezwać do zapłaty dłużników solidarnych?

  Zdarza się, że do rozliczenia wierzytelności może być zobowiązany więcej niż jeden podmiot. Mogą to być: poręczyciel; wspólnicy spółki cywilnej; czy członkowie zarządów spółek kapitałowych, w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki stała się bezskuteczna. Serwis sadinternetowy.plpozwala na wskazanie w Wezwaniu do zapłaty dowolnej liczby Dłużników, do których zostanie ono wysłane. Im większa liczba podmiotów jest zobowiązana do spłaty świadczenia, tym większe prawdopodobieństwo odzyskania należności.

 25. Jak wezwać do zapłaty firmę ubezpieczeniową?

  Firmy ubezpieczeniowe często zaniżają kwoty należnych odszkodowań. Odmawiając pełnej rekompensaty powołują się na wcześniejsze zużycie części, stan karoserii, itp. Wypełniając formularz Wezwania do zapłaty należy w uzasadnieniu szczegółowo opisać przebieg zdarzenia, określić rzeczywiste koszty naprawy, przedstawić zarzuty do wcześniejszych wyjaśnień firmy ubezpieczeniowej i wyjaśnić, dlaczego Wierzyciel się z nimi nie zgadza.

 26. Jaką podstawę prawną wskazać w wezwaniu do zapłaty?

  Nie ma potrzeby określać w Wezwaniu do zapłaty podstawy prawnej, należy wskazać w nim dowody potwierdzające wierzytelność. Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia najczęściej są faktury, rachunki czy umowy. W wezwaniu należy opisać okoliczności zdarzenia, jeżeli obowiązek zapłaty wynika ze zniszczenia mienia, szkody komunikacyjnej, przestępstwa lub innego podobnego zajścia. Sąd, jeżeli dojdzie do rozprawy, sam ustali podstawę prawną biorąc pod uwagę przedstawione dokumenty i obowiązujące przepisy prawa.

 27. Jak wezwać do zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy, wyniku błędu medycznego, potknięcia lub poślizgnięcia?

  Odszkodowania lub zadośćuczynienia można żądać z powodu śmierci osoby bliskiej. Może nią być, przede wszystkim, małżonek, rodzic, dziecko lub wnuk. Odszkodowanie dotyczy sfery majątkowej, którą da się obiektywnie zmierzyć. Odszkodowanie ma naprawić faktycznie wyrządzoną szkodę, tj. poniesione koszty leczenia, pogrzebu lub utratę źródła utrzymania. Zadośćuczynienie powinno być adekwatne do poniesionej szkody niemajątkowej. Ze względu na jej subiektywny charakter, jego dokładnej sumy nie da się precyzyjnie wyliczyć. Zadośćuczynienie ma naprawić doznaną krzywdę, np. cierpienie i dolegliwości psychiczne. Jeżeli osoba najbliższa, która poniosła śmierć, podlegała ubezpieczeniu, to Wezwanie do zapłaty należy skierować do właściwego ubezpieczyciela. Jeżeli śmierć została spowodowana wypadkiem przy pracy, wypadkiem komunikacyjnym, potknięciem lub poślizgnięciem, wezwanie powinno się odpowiednio przekazać pracodawcy, sprawcy wypadku komunikacyjnego, zarządcy drogi. Wezwanie trzeba wysłać do właściwego lekarza lub szpitala, jeżeli śmierć wynikła wskutek błędu medycznego. W Wezwaniu do zapłaty należy wymienić sumę żądanego odszkodowania i/lub zadośćuczynienia oraz termin zapłaty, np. 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Trzeba przy tym zaznaczyć, że po upływie wskazanego terminu będą naliczane odsetki za opóźnienie. W Wezwaniu do zapłaty potrzeba krótko opisać okoliczności zdarzenia, które doprowadziło do śmierci osoby najbliższej. Należy krótko wyjaśnić na czym polega wyrządzona szkoda lub doznana krzywda, np. utrata źródła utrzymania, cierpienie i dolegliwości psychiczne. W wezwaniu można też wymienić zgromadzone dowody potwierdzające żądanie, takie jak rachunki za leczenie lub pogrzeb, czy pisemną opinię psychologa.

 28. Jak wezwać do zapłaty odszkodowania za szkody na pojeździe?

  Pierwszym krokiem jaki należy podjąć w sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie wypłacił odszkodowania za szkodę na pojeździe lub zaniżył jego wysokość, jest złożenie odwołania od jego decyzji. W przypadku odrzucenia odwołania, kolejnym krokiem jest wysłanie Wezwania do zapłaty, poprzedzającego ewentualny pozew do Sądu. W Wezwaniu do zapłaty należy podać sygnaturę sprawy nadaną przez ubezpieczyciela, numer rachunku bankowego i wyznaczyć termin zapłaty, np. 7 dni od dnia doręczenia korespondencji. W wezwaniu można też wymienić zgromadzone dowody potwierdzające żądanie, takie jak prywatna opinia rzeczoznawcy.

 29. Jak wezwać do zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za błąd medyczny?

  Odszkodowanie dotyczy sfery majątkowej, którą można obiektywnie zmierzyć. Zadośćuczynienie powinno być adekwatne do poniesionej szkody niemajątkowej, określenie jego wysokości jest zawsze subiektywne. Błąd medyczny to nieumyślne i niezgodne ze sztuką lekarską działanie lub zaniechanie lekarza, dentysty, pielęgniarki, ratownika medycznego lub innej osoby wykonującej zawód medyczny. Do najczęstszych błędów medycznych należą:

  • nieprawidłowe rozpoznanie lub nierozpoznanie choroby (np. niezdiagnozowanie nowotworu, złamania);
  • usunięcie, amputacja, zabieg na niewłaściwym narządzie;
  • szkody przy porodzie;
  • zakażenia szpitalne (np. WZW lub gronkowiec typu szpitalnego);
  • pozostawienie ciała obcego w organizmie pacjenta (np. kompresów, tamponów i chust, narzędzi i materiałów chirurgicznych);
  • niewłaściwa opieka medyczna skutkująca znacznym uszczerbkiem na zdrowiu (np. odleżyny).

  Jeżeli podmiot medyczny uchyla się przed wypłatą odszkodowania i/lub zadośćuczynienia za popełniony błąd medyczny, to pierwszym krokiem jest wysłanie Wezwania do zapłaty poprzedzającego ewentualny pozew do Sądu. W Wezwaniu do zapłaty należy krótko opisać okoliczności, w jakich doszło do błędu medycznego. Powinno się też wyjaśnić na czym polega wyrządzona szkoda lub doznana krzywda, np. pogorszenie się sytuacji majątkowej i życiowej, cierpienia i dolegliwości psychiczne. W wezwaniu można też wymienić zgromadzone dowody potwierdzające żądanie, takie jak rachunki za leczenie czy rehabilitację, pisemna opinia psychologa.

 30. Co zrobić po otrzymaniu Wezwania do zapłaty?

  Nie należy ignorować Wezwania do zapłaty. Podczas ewentualnej rozprawy sądowej brak reakcji na wezwanie świadczy na niekorzyść Pozwanego. W przypadku otrzymania Wezwania do zapłaty najlepszym rozwiązaniem jest na nie odpowiedzieć i wykazać brak podstaw dochodzenia świadczenia. W piśmie należy wskazać dowody i argumenty przemawiające na korzyść osoby wzywanej do spełnienia roszczeń. Działanie to ma na celu przekonanie wzywającego, że nie wygra procesu sądowego, a w przypadku wygranej nie ma szans na odzyskanie dochodzonej kwoty.


 1. Zgodnie z Art. 187 § 1. pkt 3 k.p.c. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego. Między innymi, powinien zawierać informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania w przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

 2. Odnośnie formy wezwania do zapłaty wypowiedział się Sąd Najwyższy: UCHWAŁA z dnia 19 maja 1992 r. (III CZP 56/92) Wstępnie należy skonstatować, że kodeks cywilny nie wymaga szczególnej formy wezwania. Jeśli tak, to przyjąć należy, że oświadczenie woli, stanowiące wezwanie do wykonania zobowiązania pieniężnego, może być złożone w sposób dowolny, byleby w dostateczny sposób wyraźny lub zrozumiany, wszakże skuteczność tego oświadczenia rozpoczyna się z chwilą powzięcia o nim wiadomości przez Dłużnika. Wezwanie może być dokonane ustnie lub pisemnie. Nie sposób wykluczyć posługiwania się przez Wierzyciela listem zwykłym lub telefonem. We wszystkich jednak przypadkach na Wierzycielu spoczywa obowiązek wykazania, że Dłużnik powziął wiadomość o żądaniu zapłaty.

 3. Zgodnie z art. 60 Kodeksu Cywilnego: Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

 4. Rodzaj i wysokość odsetek za opóźnienie:

  • odsetki ustawowe za opóźnienie — wynoszą 12,25% od 8 lipca 2022 r. Dotyczą one generalnie roszczeń między podmiotami, w których jeden z nich nie prowadzi działalności gospodarczej np. z tytułu umowy o dzieło, umowy zlecenia, najmu, odszkodowania, zadośćuczynienia;

  • odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych — wynoszą 16,75% od 1 stycznia 2023 r.;

  • odsetki umowne — ustalane indywidualnie pomiędzy stronami konkretna wysokość odsetek.

 5. Art. 10 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych stanowi, że Wierzycielowi przysługuje od Dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

  • 40 euro — gdy dług nie przekracza 5 000 złotych;
  • 70 euro — gdy dług jest wyższy niż 5 000 złotych, ale niższy niż 50 000 złotych;
  • 100 euro — gdy dług jest równy lub wyższy od 50 000 złotych.

WZÓR PRZEDSĄDOWEGO WEZWANIA DO ZAPŁATY

Pieczęć windykacyjna. Sąd internetowy

Białystok, 17 lutego 2023 r.

Wierzyciel:

Obligat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Białystok
REGON: 200228800
NIP: 9661969292
ul. Sienkiewicza 69 lok. 3
15-003 Białystok (poczta: Białystok)
Osoby reprezentujące:
Krzysztof Nowak, stanowisko: Prezes Zarządu

Dłużnik:

Professional Work Sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
REGON: 141867037
NIP: 1132765622
ul. Garibaldiego 44 lok. 12
04-078 Warszawa (poczta:Warszawa)

Nr sprawy: P-2-63200e

Przedsądowe
WEZWANIE DO ZAPŁATY

Wzywam do niezwłocznej zapłaty zadłużenia, które wynosi na dzień 17 lutego 2023 r.: 5 209,00 PLN (słownie: pięć tysięcy dwieście dziewięć złotych i zero groszy). Na całość zadłużenia składają się następujące kwoty:

Dowody potwierdzające istnienie długuTermin płatności wynikający z dowodówKwota brutto wg dowodówLiczba dni opóźnienia zapłatyOdsetki naliczone do dnia 17 lutego 2023 r.Do zapłaty na dzień 17 lutego 2023 r.
Faktura 1/02/2023 z dnia 2023-02-012023-02-085 000,00920,655 020,65
Faktura 1/02/2023 z dnia 2023-02-012023-02-09188,3580,00188,35
Razem do zapłaty5 209,00

Łączną kwotę 5 209,00 PLN proszę wpłacić w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wezwania na następujący rachunek bankowy:

odbiorca: Obligat Sp. z o.o.
numer konta: 90 1090 1131 0000 0000 1302 6986
tytuł przelewu: P-2-63200e

Dłużnik zakupił i odebrał towar w związku z czym wystawiono mu i przesłano mailem 1) FV nr 1/02/2021 z dnia 01.02.2021 r. z zakreślonym terminem płatności: 08.02.2022r., na kwotę: 5000 zł. Oprócz zapłaty należności głównej Wierzyciel domaga się kwoty: – 188,35 zł – z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równowartości kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne w kwocie 188,35 złotych. Roszczenie o zapłatę stało się wymagalne w dniu 08.02.2023r.,

Strona 1 z 2

Pieczęć windykacyjna. Sąd internetowy

natomiast kurs z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego tj. z dnia 31.01.2023 r. wynosił zgodnie z tabelą NBP: Tabela nr 146/A/NBP/2021 z dnia 2023-01-31, 1 euro=4,7089 zł, zatem równowartość 40 euro x 4,7089 zł = 188,35 złotych. Natomiast roszczenie z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności stało się wymagalne: -w dniu 09.02.2023 r. – co wynika z treści art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Zgodnie z tym przepisem, uprawnienie do żądania równowartości kwoty 40 euro przysługuje stronie od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, tj. co do zasady w dniu następującym po dniu wymagalności należności głównej. Proszę o pilne opłacenie zaległej faktury

Propozycje pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, takie jak przesunięcie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty, proszę kierować na adres wierzyciela wskazany w lewym górnym rogu niniejszego wezwania.

W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie adwokat/radca prawnyzłoży pozew o zapłatę za pośrednictwem serwisu sadinternetowy.pl. Po uzyskaniu wyroku/nakazu wierzytelność zostanie skierowana do komornikaw celu jej wyegzekwowania. Informacja o zadłużeniu zostanie opublikowana na giełdzie wierzytelności.

Z poważaniem, Obligat Sp. z o.o.

Niniejszy dokument wygenerowano elektronicznie na żądanie pochodzące z komputera o numerze IP: 79.184.164.212. Niniejszy dokument nie wymaga podpisu ani stempla i stanowi oświadczenie woli w rozumieniu art. 60 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

Strona 2 z 2


Wezwanie do zapłaty z odsetkami i z rekompensatą 40 Euro – wzór.

Pobierz plik w formacie .pdf