Jak złożyć pozew o zapłatę pożyczki online? – wzór

25 maja, 2023 (26 maja, 2023)

Chcesz złożyć pozew o zapłatę pożyczki online? Serwis sadinternetowy.pl oferuje prosty i szybki sposób na stworzenie pozwu i monitorowanie postępów w sprawie przez Internet. Wystarczy zarejestrować się na naszej stronie, wypełnić formularz pozwu i załączyć dowody. Za pomocą serwisu sadinternetowy.pl skontaktujecie się z adwokatem/radcą prawnym który będzie Was reprezentował w postępowaniu przed e-Sądem, sądem zwyczajnym i postępowaniu egzekucyjnym. Prawnik oceni na podstawie dokumentów czy Wasza sprawa nadaje się do e-Sądu. Prawnik wniesie pozew na podstawie wypełnionego przez Was formularza oraz załączonych dowodów.

Serwis umożliwia szybkie i wygodne stworzenie pozwu i monitorowanie postępów w sprawie przez Internet. Formularz należy wypełnić własnymi słowami, krótko, tylko pola obowiązkowe, wszystkie błędy i braki poprawi prawnik.

Wypełnienie formularza jest proste, nie wymaga wiedzy prawniczej i nie powinno zająć dłużej niż 15 minut. Aby ułatwić Ci ten proces, przygotowaliśmy wzór pozwu o zwrot pożyczki. Wzór dotyczy przykładowej pożyczki na kwotę 10.000 zł udzielonej na podstawie pisemnej umowy z 1 stycznia 2023 r. z obowiązkiem zwrotu do 31 stycznia 2023 r. z odsetkami 10% w skali roku

KROK 1. i 5. formularza polega na wpisaniu danych adresowych stron i nie wymaga wyjaśnienia.

KROK 2. Dowody na istnienie długu:

Dowód nr 1: Umowa pożyczki (może być pisemna, ustna lub zawarta przez Internet)

Typ dowodu: umowa; Oznaczenie dowodu: umowa pożyczki; Data powstania dowodu: 1.01.2023 r.;

Fakt stwierdzany: Powód i pozwany zawarli 1 stycznia 2023 r. pisemną umowę pożyczki, zgodnie z którą powód pożyczył pozwanemu kwotę 10.000 zł, a pozwany pokwitował odbiór tej kwoty i zobowiązał się zwrócić ją powodowi w terminie do 31 stycznia 2023 r. powiększoną o odsetki w wysokości 10% w skali roku. Umowa została podpisana własnoręcznie przez powoda i pozwanego.

Dowód nr 2: Potwierdzenie przelewu kwoty pożyczki (może być pokwitowanie)

Typ dowodu: Inny; Oznaczenie dowodu: potwierdzenie przelewu; Data powstania dowodu: 1.01.2023 r.;

Fakt stwierdzany: 1 stycznia 2023 r. powód przekazał pozwanemu przelewem kwotę 10.000 zł zgodnie z umową pożyczki.

Dowód nr 3: Wezwanie do zapłaty (najlepiej list polecony z potwierdzeniem nadania/odbioru)

Typ dowodu: Inny; Oznaczenie dowodu: Wezwanie do zapłaty z potwierdzeniem nadania/odbioru

Data powstania dowodu: 1.02.2023 r. (data wysłania wezwania do zapłaty);

Fakt stwierdzany: Powód 1 lutego 2023 r. wysłał do pozwanego listem poleconym wezwanie do zwrotu kwoty pożyczki pod rygorem skierowania sprawy do sądu. Pozwany odebrał wezwanie 10 lutego 2023 r.

KROK 3. Roszczenia wobec dłużnika:

Wartość roszczenia: 10082,19 zł (82,19 zł to odsetki 10% w skali roku naliczone od 1 do 31 stycznia za pomocą internetowego kalkulatora odsetek ze strony kalkulatory.gofin.pl);

Data wymagalności: 31.01.2023 r. (data zwrotu pożyczki zgodnie z umową);

Rodzaj odsetek: ustawowe za opóźnienie (odsetki po 31 stycznia zostaną naliczone automatycznie);

KROK 4. Uzasadnienie roszczeń:

Podstawą roszczeń powoda jest pisemna umowa pożyczki z 1 stycznia 2023 r. zawarta pomiędzy powodem a pozwanym. Zgodnie z tą umową powód pożyczył pozwanemu kwotę 10.000 zł, a pozwany pokwitował odbiór tej kwoty i zobowiązał się zwrócić ją powodowi w terminie do 31 stycznia 2023 r. powiększoną o odsetki w wysokości 10% w skali roku. Umowa została podpisana własnoręcznie przez powoda i pozwanego.

dowód: Umowa pożyczki

1 stycznia 2023 r. powód przekazał pozwanemu przelewem kwotę 10.000 zł zgodnie z umową pożyczki.

dowód: potwierdzenie przelewu;

Kwota pożyczki nie została zwrócona do dnia dzisiejszego. W nawiązaniu do art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. powód wskazuje, że podjął próbę pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Powód 1 lutego 2023 r. wysłał do pozwanego listem poleconym wezwanie do zwrotu kwoty pożyczki pod rygorem skierowania sprawy do sądu. Pozwany odebrał wezwanie 10 lutego 2023 r. Innych prób pozasądowego rozwiązania sporu powód nie podejmował, gdyż wezwanie do zapłaty zostało zignorowane przez pozwanego.

dowód: Przedsądowe wezwanie do zapłaty z potwierdzeniem nadania/odbioru

Na kwotę roszczenia głównego 10.082,19 zł składa się kwota pożyczki 10.000 zł oraz kwota 82,19 zł stanowiąca odsetki 10% w skali roku naliczone od 1 do 31 stycznia 2023 r.