Pozew do e-Sądu. Instrukcja i wzór wypełnienia

23 września, 2016 (16 kwietnia, 2023)

W tym artykule znajdziesz wzory wypełnienia formularza pozwu oraz wyczerpujące odpowiedzi na następującepytania:

 1. Od czego zacząć składanie sprawy?
 2. Krok pierwszy formularza pozwu – jak opisać dłużnika?
 3. Jak opisać dłużnika będącego osobą fizyczną?
 4. Jak opisać dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą?
 5. Jak opisać dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną?
 6. Krok drugi formularza pozwu – jak opisać dowody?
 7. Jak wypełnić pola “oznaczenie dowodu” oraz “fakt stwierdzany”?
 8. Krok trzeci formularza pozwu – jak opisać roszczenia?
 9. Krok czwarty formularza pozwu – jak napisać uzasadnienie?
 10. Krok piąty formularza pozwu – jak opisać powoda?
 11. Krok szósty formularza pozwu – zatwierdzenie danych i akceptacja regulaminu.
 12. Jak sprawdzić stan sprawy?
 13. Jak przesłać dowody?
 14. Jak udzielić pełnomocnictwa prawnikowi?
 15. Jak opłacić pozew?
 16. Jak dodać składniki majątku dłużnika?
 17. Komunikator – jak kontaktować się z prawnikiem?
 18. Jak uzyskać dostęp do akt sprawy?
 19. Co oznaczają etapy postępowania?
 20. Jak korzystać z giełdy wierzytelności?
 21. Jak skierować sprawę do komornika?
 1. Od czego zacząć składanie sprawy?

  Korzystanie z serwisu sadinternetowy.pl rozpoczyna się wypełnieniem formularza pozwu dostępnego na stronie głównej serwisu.Formularz jest dostępny po kliknięciu ikony wypełnij formularz e-pozwu.

  Wszystkie dane wpisane przez Ciebie w formularzu są objęte tajemnicą radcowską lub adwokacką. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w prowadzonym postępowaniu sądowym w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych.

  O bezpieczeństwo danych nie musisz się obawiać, gdyż zostaną umieszczone na zabezpieczonym serwerze firmy Amazon, świadczącej usługi hostingu na wysokim poziomie w skali globalnej.

 2. Krok pierwszy formularza pozwu – jak opisać dłużnika?

  Pierwszy krok formularza to wskazanie z jakim dłużnikiem mamy do czynienia. Należy zaznaczyć jeden z czterech rodzajów:

  • osoba fizyczna – jeżeli dłużnik jest osobą prywatną;
  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – jeżeli dłużnik ma firmę lub zarejestrował spółkę cywilną;
  • osoba prawna – jeżeli dłużnikiem jest spółka z.o.o., spółka akcyjna lub stowarzyszenie;
  • jednostka organizacyjna – jeżeli dłużnik jest spółką jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

  Wypełniając kolejny pozew przeciwko temu samemu dłużnikowi zamiast wpisywania ponownie jego danych możemy skorzystać z listy Wprowadź dane dłużnika. System automatycznie uzupełni jego dane pobierając je z poprzedniego pozwu.

 3. Jak opisać dłużnika będącego osobą fizyczną?

  W przypadku dłużnika będącego osobą fizyczną do wypełnienia są następujące pola obowiązkowe:

  • numer NIP lub PESEL;
  • imię i nazwisko;
  • adres.

  Brakujące dane dłużnika można uzyskać we właściwym urzędzie gminy lub w Centrum Personalizacji Dokumentów MSW w sposób opisany w serwisie.

  żeli dłużnikiem jest cudzoziemiec, to założenie przeciwko niemu sprawy jest możliwe pod warunkiem, że znamy jego adres w Polsce, pod którym odbiera korespondencję. Nie trzeba uzupełniać jego nr PESEL ani NIP. Wystarczy w lewym dolnym rogu formularza zaznaczyć pole “Obcokrajowiec”.

 4. Jak opisać dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą?

  W przypadku dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą do wypełnienia są następujące pola obowiązkowe:

  • numer NIP lub PESEL;
  • imię i nazwisko;
  • pełna nazwa działalności gospodarczej;
  • adres.

  Aktualne dane dłużnika mogą być pobrane automatycznie z Rejestru Przedsiębiorców. Wystarczy wpisać numer NIP i kliknąć pobierz dane z bazy GUS.

  W przypadku gdy dłużnikiem jest spółka cywilna, to jako pozwanych wymieniamy wszystkie osoby będące jej wspólnikami, a nie samą spółkę. W tym celuj należy wybrać opcję “Dodaj kolejnego pozwanego” (ikona znajduje się w prawym dolnym rogu formularza). Każdego ze wspólników spółki cywilnej opisujemy jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Jako nazwę działalności gospodarczej wpisujemy nazwę spółki cywilnej.Brakujące dane dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą można wyszukać w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 5. Jak opisać dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną?

  Jeżeli dłużnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną, to wypełniamy obowiązkowo następujące pola:

  • numer NIP lub REGON;
  • pełna nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej;
  • siedziba dłużnika, czyli nazwa miejscowości wpisana w rejestrze;
  • rodzaj rejestru – w większości przypadków będzie to Krajowy Rejestr Sądowy;
  • numer dłużnika w Krajowym Rejestrze Sądowym;adres.

  Aktualne dane dłużnika mogą być pobrane automatycznie z Rejestru Przedsiębiorców. Wystarczy wpisać numer NIP lub REGON i wybrać ikonę „pobierz dane z bazy GUS„.

 6. Krok drugi formularza pozwu – jak opisać dowody?

  Drugi krok formularza to wskazanie dowodów na istnienie długu. Jeżeli jest więcej niż jeden dokument, to każdy z nich stanowi odrębny dowód i należy go opisać w oddzielnej rubryce przy pomocy ikony dodaj kolejny dowód.

  Wystarczającym zestawem dokumentów potwierdzającym dług jest:

  • umowa lub zamówienie;
  • faktura lub rachunek;
  • wezwanie do zapłaty;

  Warto też wskazać dokument, w którym dłużnik przyznaje istnienie długu np.: mail, protokół odbioru towaru lub usługi, jeżeli taki dokument posiadamy.

  Ikonę prawomocny nakaz zapłaty wybierają tylko osoby które mają już prawomocny nakaz zapłaty wydany przez inny sąd i chcą t skierować sprawę do komornika. Do rozpoczęcia takiej sprawy wystarczy tylko jeden dowód – prawomocny nakaz zapłaty lub prawomocny wyrok z klauzulą wykonalności.

 7. Jak wypełnić pola “Oznaczenie dowodu” oraz “Fakt stwierdzany”?

  W polu Oznaczenie dowodu należy wpisać tytuł lub numer dokumentu.

  W polu Data powstania dowodu należy podać w jakim dniu stworzono dokument.

  Pole Opis można zostawić puste lub wpisać szczególne cechy dokumentu, np. że jest podpisany przez dłużnika.

  W polu Fakt Stwierdzany należy wpisać co chce się udowodnić za pomocą danego dokumentu, np.:

  • “powód i pozwany zawarli umowę o …” (w przypadku umowy);
  • “kwota do zapłaty … zł i termin zapłaty …” (w przypadku faktury);
  • “powód wezwał pozwanego do zapłaty” (w przypadku wezwania do zapłaty).
 8. Krok trzeci formularza pozwu – jak opisać roszczenia?

  Trzeci krok to wskazanie jakiej kwoty się od dłużnika. Każda faktura lub rata płatności to odrębne roszczenie. Kolejne roszczenia tworzymy klikając przycisk „dodaj kolejne roszczenie„.W polu „wartość roszczenia” wpisujemy wyłącznie cyfry bez spacji, a grosze od złotówek oddzielamy kropką.W polu „rodzaj roszczenia” najczęstszym wyborem jest “cywilne”. Jeżeli wniosek składamy jako przedsiębiorca i dotyczy naszej firmy, to wybieramy “gospodarcze”, a jeżeli wniosek składamy jako pracownik, to wybieramy “z prawa pracy”.W polu „rodzaj odsetek” najczęstszym wyborem będzie “ustawowe”, chyba że z dłużnikiem wiąże nas umowa, w której ustaliliśmy inną wysokość odsetek – wtedy wybieramy “umowne”.Odsetki mogą się naliczać od daty wniesienia pozwu, ale korzystniejsze jest wybranie daty wcześniejszej. Pole od dnia wniesienia pozwu należy odznaczyć, aby pojawiła się możliwość wpisania innej daty. Jeżeli termin płatności wynika z umowy, faktury lub wezwania, to jako datę początkową należy wpisać następny dzień roboczy po upływie tego terminu, np. jeżeli faktura miała termin płatności 31 stycznia, to odsetki liczymy od 1 lutego.Pod napisem zaznacz dowody potwierdzające roszczenie wybieramy wszystkie dowody. Jeżeli wpisaliśmy więcej niż jedno roszczenie, to do każdego z nich należy przyporządkować dowody. Jeden dowód może potwierdzać istnienie wielu roszczeń.

 9. Krok czwarty formularza pozwu – jak napisać uzasadnienie?

  W czwartym kroku należy swoimi słowami opisać jak powstał dług. Piszemy własnymi słowami nie więcej niż 10 zdań.

  Używanie języka prawniczego i dłuższy opis zdarzeń nie jest potrzebny, gdyż uzasadnienie i tak będzie redagował prawnik. Prawnik uzupełni wszystkie brakujące fragmenty i zamieni wyrażenia potoczne na język profesjonalny.

  Pisząc uzasadnienie warto pamiętać, aby:

 10. Krok piąty formularza pozwu – jak opisać powoda?

  Jeżeli wcześniej nie zarejestrowałeś się w serwisie sadinternetowy.pl, to trzeba będzie założyć konto poprzez wybranie dowolnego hasła oraz podanie aktualnego adresu email, na który mają przychodzić wiadomości z systemu.

  Przy opisie powoda, postępujemy w ten sam sposób co przy opisywaniu dłużnika. Ponadto obowiązkowo wpisujemy numer rachunku bankowego, na który dłużnik powinien wpłacić pieniądze. Podany numer telefonu wykorzystany będzie wyłącznie do kontaktu przez prawnika prowadzącego sprawę.

 11. Krok szósty formularza pozwu – zatwierdzenie danych i akceptacja regulaminu.

  W tym kroku warto sprawdzić poprawność wszystkich wprowadzonych dotychczas danych. Zwróć szczególna uwagę czy zostały wymienione wszystkie dowody, roszczenia, terminy od jakich mają być naliczane odsetki za opóźnienie. Serwis zachowuje przez 24 godziny dane niezatwierdzonego formularza pozwu o zapłatę, dając czas na jego sprawdzenie, edycję i zatwierdzenie.Jeżeli wszystko się zgadza, to należy zapoznać się z regulaminem serwisu i go zaakceptować.

 12. Jak sprawdzić stan sprawy?

  Po zakończeniu szóstego kroku formularza sprawie zostanie nadany numer pozwu. W serwisie zostanie stworzona strona pozwu zawierająca większość potrzebnych informacji o sprawie.

  Znajdują się tam wszystkie dane jakie wpisałeś wypełniając formularz. Po przypisaniu do sprawy prawnika na stronie pozwu znajda się również dane kontaktowe kancelarii prawnej. Strona pozwu zawiera też najbardziej aktualne informacje o bieżącym etapie postępowania – o wykonanych dotychczas czynnościach sądu, prawnika oraz komornika.

  Aby wejść na stronę pozwu należy zalogować się do serwisu, a następnie kliknąć numer pozwu na liście, która pojawi się w prawym górnym rogu ekranu.

 13. Jak przesłać dowody?

  Prawnicy serwisu pracują z elektronicznymi kopiami dowodów, co oznacza, że każdy posiadany dokument musisz zeskanować i załączyć na stronie pozwu w formie pliku. Jeżeli nie masz dostępu do skanera, to wystarczy sfotografować dokument, pod warunkiem że fotografia będzie czytelna.

  Po zakończeniu szóstego kroku formularza pozwu otworzy się strona pozwu. Na środku strony będą wymienione wszystkie dowody, które podałeś wypełniając formularz. Obok każdego dowodu będzie znajdować się ikona załącz plik. Po jej kliknięciu będzie możliwość wyboru pliku z Twojego komputera. Następnie pojawi się pasek ładowania i plik zostanie umieszczony w serwisie, gdzie będzie widoczny dla Ciebie oraz prawnika zajmującego się sprawą.

 14. Jak udzielić pełnomocnictwa prawnikowi?

  W ciągu 24 godzin po zakończeniu szóstego kroku formularza do sprawy zostanie przypisany radca prawny lub adwokat. Dane kontaktowe pełnomocnika pojawią się na stronie pozwu po prawej stronie ekranu w zakładce dane kancelarii prawnej. Ponadto otrzymasz wiadomość e-mail z tymi danymi.

  Aby prawnik poprowadził Twoją sprawę musisz go do tego upoważnić. W tym celu należy wydrukować pełnomocnictwo, które otrzymałeś w wiadomości email wysłanej po przypisaniu prawnika do sprawy. Pełnomocnictwo możesz również pobrać z zakładki pełnomocnictwo na stronie pozwu.

  Wydrukowane pełnomocnictwo należy podpisać i zeskanować, a skan załączyć na stronie pozwu w tej samej zakładce klikając przycisk załącz podpisane pełnomocnictwo. Podpisany oryginał pełnomocnictwa powinieneś przesłać pocztą na adres pełnomocnika.

  Sposób prowadzenia Twojej sprawy przez prawnika został opisany w regulaminie oraz w umowie o zastępstwo procesowe stanowiącej załącznik do regulaminu. Umowa ta staje się skuteczna wraz z udzieleniem pełnomocnictwa prawnikowi. Nie musisz ani jej drukować ani podpisywać.

 15. Jak opłacić pozew?

  Informacje dotyczące kosztów sprawy są wymienione na stronie pozwu w zakładkach płatnoścido zapłaty. System automatycznie obliczy kwotę, jaką powinieneś opłacić, aby Twoja sprawa mogła się rozpocząć. Składa się na nią opłata sądowa od pozwu (1,25% kwoty dochodzonej pozwem) oraz prowizja operatora e-Card (1% opłaty sądowej od pozwu). Opłaty należy wnieść na konto pełnomocnika prowadzącego sprawę. Następnie prawnik wniesie te opłaty do e-Sądu razem z pozwem.Pozycja „koszt reprezentacji” oznacza dodatkową opłatę za czynności prawnika, którą zostanie obciążony dłużnik. Opłata ta Ciebie nie dotyczy i nie jesteś zobowiązany do jej ponoszenia przy rozpoczęciu sprawy.Prawnik przystąpi do analizy zgłoszonej przez Ciebie sprawy dopiero po załączeniu kopii pełnomocnictwa oraz po opłaty sądowej od pozwu oraz prowizji operatora e-Card. Prawnik Potwierdza otrzymania od Ciebie opłaty zmieniając status sprawy na Oczekuje na złożenie w sądzie.

 16. Jak dodać składniki majątku dłużnik?

  Jeżeli dłużnik zignoruje wyrok sądu, to pieniądze odzyskasz dopiero po skierowaniu sprawy do komornika. Warto z góry przygotować się na tę ewentualność i podać na stronie pozwu znane Ci składniki majątku dłużnika. Może to przyśpieszyć czynności komornika i zaoszczędzić Twój czas. W tym celu na środku strony pozwu wybierz przycisk dodaj składniki majątku dłużnika.

  Pojawi się rozwijana lista, z której należy wybrać typ składnika majątkowego. Istotne składniki majątkowe dłużnika dodajemy poprzez wpisanie:

  • numeru rachunku bankowego dłużnika,
  • nazwy pracodawcy dłużnika wraz z jego adresem,
  • cennych przedmiotów dłużnika wraz z miejscem gdzie się znajdują;
  • wierzytelności dłużnika wraz z określeniem od kogo przysługują;
  • nieruchomości dłużnika wraz z ich adresem.

  Jeżeli nie znasz nawet numeru konta bankowego dłużnika, to wybierz przycisk nie znam składników majątku dłużnika.

 17. Komunikator – Jak kontaktować się z prawnikiem?

  Do kontaktu między prawnikiem, a klientem służy wewnętrzny komunikator. Aby z niego skorzystać wybierz przycisk pokaż znajdujący się na stronie pozwu zawsze w lewym dolnym rogu ekranu.

  Komunikator pozwala przesyłać wiadomości tekstowe dowolnej długości oraz pliki. Wszystkie wiadomości wpisane w komunikatorze są przechowywane i będzie je można przeglądać w trakcie sprawy. Każde użycie komunikatora powoduje automatyczne wysłanie do adresata wiadomości email z zaproszeniem do zalogowania się do serwisu i sprawdzenia treści w komunikatorze.

  Zalecamy używanie komunikatora do kontaktów z prawnikiem zamiast kontaktu przez email czy telefon. Przemawia za tym szereg Twoich korzyści takich jak:

  • wszystkie przesyłane treści są objęte tajemnicą zawodową i są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich szyfrowanym połączeniem SSL;
  • wszystkie wiadomości i pliki będą przechowywane w jednym miejscu i łatwo będziesz mógł je przeglądać;
  • z łatwością załączysz pliki w dowolnym formacie, które będą zawsze gotowe do pobrania przez Ciebie lub prawnika;
  • jeżeli jednocześnie prowadzisz wiele spraw, to komunikator pozwoli Ci łatwo przyporządkować korespondencję do poszczególnych spraw;
  • skany pism od sądu lub od komornika prawnik będzie przesyłał przede wszystkim przez komunikator.
 18. Jak uzyskać dostęp do akt sprawy?

  Informacje zamieszczane na stronie pozwu pozwalają w kilka sekund zorientować się jakie postępy osiągnięto w Twojej sprawie. Służą do tego przede wszystkim etapy postępowania omawiane poniżej w kolejnych punktach oraz zakładka historia pozwu znajdująca się po prawej stronie ekranu.

  W tej zakładce znajdują się informacje o wydanym przez e-Sąd nakazie zapłaty, nadaniu nakazowi klauzuli wykonalności, wniesieniu sprzeciwu przez dłużnika, przekazaniu sprawy do sądu właściwego, czy innych istotnych zarządzeniach i postanowieniach e-Sądu. Kompletną treść zarządzeń, postanowień czy nakazu zapłaty można przeglądać klikając przycisk szczegóły.

 19. Co oznaczają etapy postępowania?

  Etapy postępowania są wyświetlane na stronie pozwu. Służą Tobie i prawnikowi do szybkiego zorientowania się co do postępów w sprawie.

  Wyróżniliśmy następujące etapy postępowania:

  • zadekretowano nowa – sprawa czeka w kolejce na rozpoznanie przez e-Sąd. Należy się uzbroić w cierpliwość i spokojnie oczekiwać na dalsze wiadomości. Czas oczekiwania może wahać się od kilku dni do dwóch miesięcy;
  • wydano nakaz zapłaty – e-Sąd rozstrzygnął korzystnie Twoją sprawę. Nakaz zapłaty jest przesyłany pocztą do dłużnika. Dłużnik może w terminie 14 dni zapłacić dług oraz koszty procesu albo wnieść do e-Sądu sprzeciw od nakazu zapłaty;
  • prawomocny nakaz zapłaty – jeżeli dłużnik nie uregulował długu, to prawnik może wysłać prawomocny nakaz zapłaty wraz z wnioskiem egzekucyjnym do komornika. Komornik będzie przymusowo ściągał dług;
  • trwa postępowanie egzekucyjne – sprawa trafiła do komornika. Komornik zobowiąże Cię do zapłaty zaliczki na koszty czynności. Komornik zajmie majątek dłużnika. Jeżeli zajęcie będzie skuteczne, to otrzymasz przelew na konto.
  • brak podstaw do wydania – przekazano – e-Sąd nie wydał nakazu zapłaty. Powodem mogło być powzięcie wątpliwości co do twierdzeń pozwu lub nieprawidłowy adres dłużnika. Należy czekać na uprawomocnienie postanowienia;
  • brak podstaw do wydania – przekazano (prawomocne) – sprawa zostanie przekazana sądowi właściwego dla miejsca zamieszkania/siedziby dłużnika. Należy oczekiwać aż sąd właściwy wezwie do uzupełnienia dowodów;
  • przekazano do sądu właściwego – e-Sąd wydał nakaz zapłaty, ale dłużnik wniósł sprzeciw od tego nakazu. Nie można powstrzymać dłużnika przed skorzystaniem z prawa wniesienia sprzeciwu. Należy czekać na uprawomocnienie postanowienia;
  • przekazano do sądu właściwego (prawomocne) – sprawa zostanie przekazana sądowi właściwemu dla miejsca zamieszkania dłużnika. Należy oczekiwać aż sąd właściwy wezwie do uzupełnienia dowodów;
  • sąd właściwy prowadzi postępowanie – sprawa trafiła do sądu właściwego. Prawnik będzie odpowiadał na pisma sądu. Sąd może wyznaczyć rozprawę bez obowiązkowego stawiennictwa. Sprawa potrwa co najmniej kilka miesięcy;
 20. Jak korzystać z giełdy wierzytelności?

  Wraz z wysłaniem Twojej sprawy do e-Sądu podstawowe dane dłużnika oraz wysokość długu zostaną opublikowane na giełdzie wierzytelności. Dane te są widoczne dla wszystkich użytkowników Internetu, którzy są potencjalnymi nabywcami Twojej wierzytelności. Giełda jest dostępna po wybraniu zakładki giełda wierzytelności znajdującej się na samej górze strony głównej serwisu. Pierwszy widok, jaki się wyświetli, to lista wszystkich wierzytelności opublikowanych na giełdzie.

  Kliknięcie dowolnej pozycji z listy otworzy podstronę, na której każdy Internauta zobaczy dokładniejsze dane o dłużniku i Twojej wierzytelności. Oferty zakupu wierzytelności można składać przekazując je prawnikowi, który prowadzi sprawę. Prawnik sam nie zaakceptuje oferty zakupu wierzytelności – ta decyzji zależy wyłącznie od Ciebie. W przypadku wierzytelności stwierdzonej prawomocnym wyrokiem lub nakazem zapłaty jej sprzedaż (cesja) wymaga podpisów potwierdzonych urzędowo (przez notariusza) co wymaga osobistego stawiennictwa sprzedającego i kupującego wierzytelność.

  Poruszanie się wśród wielu ofert opublikowanych na giełdzie ułatwia wyszukiwarka. Możliwe kryteria wyszukiwania to NIP, REGON, KRS, nazwa dłużnika, wysokość długu oraz istnienie prawomocnego nakazu zapłaty.

 21. Jak skierować sprawę do komornika?

  Jeżeli nie potrzebujesz wysyłać sprawy do e-Sądu, bo masz już prawomocny wyrok lub nakaz innego sądu, to za pomocą serwisu sadinternetowy.pl w prosty sposób skierujesz sprawę do komornika. W tym celu wystarczy dokonać kilku prostych czynności:

  • wypełnij formularz pozwu wskazując dane dłużnika w kroku pierwszym oraz swoje dane w kroku drugim;
  • w kroku 2. formularza podaj prawomocny wyrok lub nakaz jako jedyny dowód;
  • w kroku 3. formularza przepisz z wyroku zasądzoną kwotę oraz termin naliczania odsetek;
  • załącz skan wyroku oraz skan podpisanego pełnomocnictwa dla przypisanego prawnika;
  • prześlij pocztą do prawnika oryginał wyroku wraz z klauzulą wykonalności;
  • skontaktuj się z prawnikiem w celu uzgodnienia z nim sposobu prowadzenia sprawy;
  • Prawnik skieruje sprawę do komornika, a Ty będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności serwisu Sąd Internetowy.

Opracował: zespół serwisu sadinterntowy.pl
tel: 883 288 663, 509 748 885
e-mail: pomoc@sadinternetowy.pl
www.sadinternetowy.pl