WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE ADRESU ZAMELDOWANIA W ELEKTRONICZNYM POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM – WZÓR Z OMÓWIENIEM

18 lipca, 2023

Składając sprawę sądową przez Internet w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym warto uzyskać z urzędu gminy aktualny adres zameldowania dłużnika. Jeżeli podasz tylko adres zamieszkania dłużnika, to nieodebranie przez niego korespondencji z e-Sądu spowoduje umorzenie postępowania i perspektywa odzyskania Twoich pieniędzy znacznie się skomplikuje i wydłuży.

Jeżeli w elektronicznym postępowaniu upominawczym podasz adres zamieszkania dłużnika, który będzie inny niż jego adres zameldowania, a dłużnik nie odbierze korespondencji z e-Sądu, to doręczenie będzie nieskuteczne. Spowoduje to umorzenie postępowania, sprawę będzie trzeba składać od nowa do sądu w postępowaniu pisemnym, a w konsekwencji sprawa się znacznie skomplikuje, przedłuży oraz wzrosną jej koszty. Wielu dłużników celowo nie odbiera korespondencji z sądu, aby przedłużyć postępowanie i uniknąć komornika. Jeżeli w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie podasz adresu zameldowania dłużnika, to ta taktyka będzie skuteczna, a Twoja sprawa utknie w postępowaniu pisemnym na wiele miesięcy.

Uzyskanie adresu zameldowania dłużnika jest bardzo ważne w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdyż usunie ryzyko przedłużenia i skomplikowania sprawy. Jeżeli podasz e-Sądowi adres zameldowania dłużnika, to doręczenie będzie skuteczne nawet jeżeli dłużnik nie odbierze korespondencji. Taktyka, by nie odbierać korespondencji z e-Sądu, przestanie działać na korzyść dłużnika. E-Sąd sprawdzi adres zameldowania dłużnika, stwierdzi skuteczne doręczenie i uprawomocni nakaz zapłaty, a dłużnik sam się pozbawi możliwości złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. W rezultacie sprawę sądową zakończysz w parę miesięcy i unikniesz składania nowego pozwu w postępowaniu pisemnym oraz długotrwałych prób doręczenia korespondencji dłużnikowi, który się ukrywa.

W celu uzyskania adresu zameldowania należy złożyć do dowolnego urzędu gminy wniosek o udostępnienie adresu zameldowania dłużnika. Wniosek składa się na platformie usług elektronicznych urzędu lub na urzędowym formularzu, który można pobrać po wpisaniu w wyszukiwarce internetowej hasła „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL”. Wniosek wymaga opłaty dla urzędu 31 zł. Do wniosku należy załączyć w jednym egzemplarzu potwierdzenie uiszczenia opłaty 31 zł, przynajmniej jeden dokument potwierdzający istnienie długu, taki jak umowa lub faktura, oraz wezwanie do zapłaty z potwierdzeniem nadania/odbioru.

Przed wysłaniem wniosku do urzędu gminy warto wypełnić formularz e-pozwu do e-Sądu na naszej stronie. W formularzu podaj znany adres dłużnika, następnie wydrukowany pozew załącz do wniosku i w uzasadnieniu zaznacz, że adres zameldowania jest konieczny dla elektronicznego postępowania upominawczego. Urzędnik rozpatrujący wniosek powinien zgodzić się udostępnić adres zameldowania, gdy będzie miał wytłumaczoną potrzebę uzyskania tego adresu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Jeżeli we wniosku zabraknie tego argumentu, to urzędnik może kwestionować potrzebę udostępnienia adresu zameldowania i oddalić wniosek. Jeżeli dłużnik nie odbierze korespondencji z e-Sądu wysłanej na adres zamieszkania, to podasz e-Sądowi adres zameldowania dłużnika udostępniony Ci przez urząd gminy. W rezultacie każda kolejna korespondencja z e-Sądu będzie skutecznie doręczona nawet jeśli dłużnik jej nie odbierze.

Przedstawiam wzór uzasadnienia wniosku przy założeniu, że został najpierw złożony pozew do e-Sądu oraz że wydrukowany e-pozew został załączony do wniosku: „Adres zameldowania Jana Kowalskiego jest niezbędny wnioskodawcy do dochodzenia w postępowaniu sądowym wierzytelności z tytułu umowy zlecenia i faktury nr 1/6/2023. Wnioskodawca złożył pozew o zapłatę przeciwko pozwanemu 1 lipca 2023 r. Zgodnie z artykułem 50534 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego „nakaz zapłaty uznaje się za doręczony, o ile adres, pod którym pozostawiono zawiadomienia, jest zgodny z adresem ujawnionym w rejestrze PESEL”. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli Wnioskodawca nie poda w elektronicznym postępowaniu upominawczym adresu zameldowania pozwanego, to nieodebrany nakaz zapłaty nie zostanie uznany przez e-Sąd za skutecznie doręczony i postępowanie sądowe zostanie umorzone. Wnioskodawca podał w pozwie jedyny znany adres pozwanego, tj. ul. Marszałkowska 1, 00-001 Warszawa. Wnioskodawca nie wie czy ten adres jest adresem zameldowania pozwanego, więc doręczenie korespondencji z e-Sądu może być nieskuteczne. Dlatego Wnioskodawcy do postępowania sądowego jest niezbędny adres zameldowania pozwanego.”