Wniosek egzekucyjny do komornika przez Internet – wzór i instrukcja

5 listopada, 2015 (18 kwietnia, 2023)

W tym artykule znajdziesz wzór wypełnienia internetowego wniosku do komornika oraz krótkie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Na czym polega wniosek do komornika przez Internet?
 2. Co oszczędzam składając wniosek?
 3. Co jest potrzebne do złożenia wniosku?
 4. Jak mam wypełnić elektroniczny formularz wniosku?
 5. Jakie czynności mam wykonać po wypełnieniu formularza?
 6. Jakie czynności wykona dla mnie prawnik?
 7. Kto poniesie koszty komornika?
 8. Jakie czynności wykona dla mnie komornik?
 9. Co w razie niewypłacalności dłużnika?
 10. Czy nieskuteczne postępowanie przed komornikiem można powtórzyć?
 11. Jak wygląda wniosek egzekucyjny?
 1. Na czym polega wniosek do komornika przez Internet?

  Dzięki elektronicznemu wnioskowi egzekucyjnemu adwokat/radca prawny poprowadzi Twoją sprawę przed komornikiem. Wszystkie koszty postępowania egzekucyjnego, w tym wynagrodzenie prawnika, poniesie dłużnik. Serwis sadinternetowy.pl umożliwia kontakt się z adwokatem/radcą prawnym i komornikiem prowadzącym Twoją sprawę oraz stały dostęp do informacji o przebiegu postępowania. Elektroniczny wniosek egzekucyjny złożysz TUTAJ.

 2. Co oszczędzam składając wniosek?

  Dzięki serwisowi sadinternetowy.pl unikniesz samodzielnego poszukiwania właściwego komornika oraz prowadzenia sprawy. Skuteczny komornik zostanie wybrany spośród 1300 kancelarii komorniczych na terenie kraju. Cały czas aktualizujemy listę kancelarii komorniczych sprawnie prowadzących sprawy. Jednocześnie unikamy ponownego kierowania spraw do nierzetelnych komorników.

 3. Co jest potrzebne do złożenia wniosku?

  Przed złożeniem wniosku należy przygotować tzw. tytuł egzekucyjny, którym najczęściej jest prawomocne orzeczenie sądu lub ugoda sądowa z klauzulą wykonalności.

 4. Jak wypełnić elektroniczny formularz wniosku?

  Elektroniczny formularz wniosku egzekucyjnego jest dostępny po kliknięciu w link https://sadinternetowy.pl/pozwy/kreator/. Do wypełnienia pozostaje sześć kroków opisanych poniżej:

  • pierwszy krok polega na uzupełnieniu podstawowych danych dłużnika takich jak imię i nazwisko, adres, numer NIP lub PESEL. W przypadku firm potrzebny będzie numer NIP lub Regon wtedy pozostałe dane można można zaimportować korzystając z wyszukiwarki adresów firm;
  • drugi krok polega na wskazaniu dowodów potwierdzających istnienie długu. Dla rozpoczęcia egzekucji komorniczej jedynym istotnym dowodem jest właśnie tytuł wykonawczy. Jeżeli jest to prawomocny wyrok lub nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności to w polach wyboru „typ dowodu” należy wybrać „prawomocny nakaz zapłaty”. W polu „oznaczenie dowodu” należy określić czy mamy do czynienia z nakazem czy wyrokiem oraz podać nazwę sądu, który wydał wyrok lub nakaz. Należy wpisać np. „Wyrok Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie” lub „Nakaz zapłaty Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie”. W polu „fakt stwierdzany” należy podać kwotę zasądzoną wyrokiem wraz z określeniem odsetek oraz kosztów procesu. Należy wpisać np. „Zasądzono 1000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od tej kwoty liczonymi od dnia 1 stycznia 2015 r. oraz z kosztami procesu w wysokości 30 zł”;
  • trzeci krok polega na określeniu wysokości długu i odsetek. W polu „rodzaj roszczenia” należy wybrać „cywilne” jeżeli dług nie jest związany z prowadzoną przez Państwo działalnością gospodarczą. Jeżeli taki związek istnieje, to należy wybrać pole „gospodarcze”. Jeżeli dług stanowi wynagrodzenie za pracę lub inne świadczenia należne pracownikowi, to należy wybrać pole „z prawa pracy”. W polu „wartość roszczenia” należy podać kwotę główną wskazaną w wyroku lub nakazie bez odsetek i bez kosztów procesu. W polu „data wymagalności roszczenia” należy wskazać ostatni dzień terminu, kiedy dłużnik powinien był spłacić dług. W polu „rodzaj odsetek” należy podać rodzaj odsetek wskazany w wyroku lub nakazie, najczęściej będą to odsetki „ustawowe”. Następnie należy usunąć znacznik przy polu „od dnia wniesienia pozwu” i wpisać wskazaną w wyroku lub nakazie datę, od której należy liczyć odsetki;
  • czwarty krok polega na podaniu krótkiego uzasadnienia, które w przypadku egzekucji komorniczej można ograniczyć do kilku prostych zdań wskazujących wyrok lub nakaz, na podstawie których postępowanie ma być prowadzone. Może to być np. „W oparciu o załączony tytuł wykonawczy – wyrok Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z dnia 1 stycznia 2015 r. zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 1 lutego 2015 r. – wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji komorniczej przeciwko dłużnikowi celem wyegzekwowania na rzecz wierzyciela kwot wskazanych w tym wyroku”;
  • piąty krok polega na uzupełnieniu podstawowych danych osoby wnoszącej sprawę takich jak imię i nazwisko, adres, numer NIP oraz PESEL. W przypadku firm potrzebny będzie numer we właściwym rejestrze oraz nazwa firmy;
  • szósty krok polega na potwierdzeniu wszystkich wprowadzonych danych oraz akceptacji regulaminu.
 5. Jakie czynności mam wykonać po wypełnieniu formularza?

  Po wypełnieniu formularza należy jeszcze dokonać następujących prostych czynności:

  • wydrukować plik zawierający pełnomocnictwo dla adwokata lub radcy prawnego wysłany na adres email podany przy rejestracji. Wydruk pełnomocnictwa należy podpisać i zeskanować. Skan podpisanego pełnomocnictwa należy załączyć na stronie pozwu a oryginał wysłać na adres kancelarii adwokata lub radcy prawnego;jeżeli tytułem egzekucyjnym, na podstawie którego ma być prowadzona egzekucja komornicza, jest nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny (tzw. e-sąd) i zaopatrzony w klauzulę wykonalności, to należy plik zawierający ten nakaz załączyć do formularza wybierając ikonę „załącz plik” w zakładce „dowody”;jeżeli tytułem egzekucyjnym, na podstawie którego ma być prowadzona egzekucja komornicza jest wyrok lub nakaz wydany przez sąd inny niż Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny (tzw. e-sąd) i zaopatrzony w klauzulę wykonalności, to należy oryginał tego wyroku lub nakazu przesłać pocztą na adres adwokata lub radcy prawnego;

  Czynnością opcjonalną jest dodanie do formularza znanych składników majątku dłużnika. Takim składnikiem może być rachunek bankowy, dom lub mieszkanie, wynagrodzenie za pracę uzyskiwane u pracodawcy, samochód osobowy lub ciężarowy lub jakakolwiek inna rzecz przedstawiająca wartość. Warto podać jak najwięcej składników majątku dłużnika, gdyż to przyśpieszy pracę komornika, który w chwili rozpoczęcia egzekucji komorniczej nie ma żadnej wiedzy o tym co posiada dłużnik. Aby tego dokonać wystarczy po zalogowaniu się do serwisu i wybraniu numeru sprawy kliknąć ikonę „dodaj składniki majątku dłużnika”. Następnie z rozwijanego menu należy wybrać rodzaj składnika i wypełnić obowiązkowe pola.

 6. Jakie czynności wykona dla mnie prawnik?

  Po wykonaniu powyższych czynności adwokat lub radca prawny sprawdzi wypełniony formularz i na jego podstawie sporządzi wniosek egzekucyjny do wybranego komornika. Następnie adwokat lub radca prawny będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem egzekucji komorniczej aż do odzyskania całości długu. Wszystko to przy standardowym toku postępowania odbędzie się bez dodatkowych opłat za czynności adwokata lub radcy prawnego, gdyż obowiązek zapłaty jego wynagrodzenia jest przerzucany w całości na dłużnika.

 7. Kto poniesie koszty komornika?

  Po otrzymaniu wniosku egzekucyjnego pozostają do uregulowania koszty komornicze. Komornik sądowy wyznaczy zaliczkę na poczet czynności dokonywane w ramach egzekucji komorniczej, w tym na poszukiwanie majątku dłużnika. Zaliczka podlega zwrotowi w całości po skutecznym zakończeniu egzekucji komorniczej. Wysokość tej zaliczki różni się w zależności od kancelarii komorniczej i treści wniosku egzekucyjnego, ale najczęściej mieści się w przedziale od 100 do 200 zł. Ta zaliczka stanowi jedyną część kosztów komorniczych jaką jest zobowiązany ponieść wierzyciel i podlega zwrotowi od dłużnika po zakończeniu postępowania. Pozostałe koszty komornicze poniesie dłużnik. Obowiązek zapłaty zaliczki nie dotyczy sprawy o alimenty – w takiej wprawie komornik sądowy będzie prowadził egzekucję komorniczą bez zaliczki.

 8. Jakie czynności wykona dla mnie komornik?

  Po otrzymaniu zaliczki komornik sądowy zabezpieczy składniki majątku dłużnika wskazane we wniosku egzekucyjnym. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych dłużnika powinny zostać zajęte do wysokości egzekwowanego długu. To samo powinno dotyczyć wynagrodzenia uzyskiwanego przez dłużnika z tytułu umów o pracę oraz wierzytelności powstałych z innych tytułów. Jeżeli z tych źródeł komornik sądowy uzyska środków wystarczających na pokrycie długu i kosztów egzekucji komorniczej, to rozpocznie sprzedawanie zajętych przedmiotów dłużnika przedstawiających wartość handlową.

 9. Co w razie niewypłacalności dłużnika?

  Niestety nawet najlepiej przeprowadzona egzekucja komornicza nie przyniesie pożądanych skutków, jeżeli dłużnik nie będzie posiadał żadnego majątku. W takim przypadku adwokat lub radca prawny nie obciąży Państwa żadnymi dodatkowymi kosztami, lecz postara się, aby komornik sądowy zawiesił postępowanie egzekucyjne. Takie rozwiązanie pozwoli podjąć postępowanie egzekucyjne w przyszłości, kiedy sytuacja materialna dłużnika się zmieni. Ponadto istnieje także możliwość złożenia do właściwego sądu wniosku o zobowiązanie dłużnika do wyjawienia majątku. Taki wniosek objęty jest opłatą sądową 40 zł i w jego wyniku dłużnik zostanie zobowiązany pod groźbą kary stawić się przed sądem i wyjawić wszystkie składniki swojego majątku.

 10. Czy nieskuteczne postępowanie przed komornikiem można powtórzyć?

  Tak. Tytuł egzekucyjny przedawnia się po dziesięciu latach od dnia następnego po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu egzekucji jako bezskutecznej przez komornika. Ponowne złożenie wniosku egzekucyjnego np. po 9 latach przerywa bieg przedawnienia i termin 10-letni biegnie na nowo.

 11. Jak wygląda wniosek egzekucyjny?

  Poniżej przedstawiamy wzór wniosku egzekucyjnego generowanego na podstawie formularza wypełnionego w naszym serwisie i przesyłanego przez adwokata/radcę prawnego do komornika.

Opracował: zespół serwisu sadinterntowy.pl
tel: 883 288 663, 509 748 885
e-mail: pomoc@sadinternetowy.pl
www.sadinternetowy.pl


Data złożenia
……………
(podać datę)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
……………
(podać nazwę sądu)

……………
(podać imię i nazwisko komornika)

Osoba składająca

……………
(podać imię i nazwisko osoby składającej)

PESEL
……………
(podać PESEL osoby składającej)

……………
(podać adres osoby składającej)

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Przedkładając prawomocny …………… (podać czy chodzi o wyrok czy o nakaz) z dnia …………… (podać datę wydania wyroku lub nakazu) wydany przez Sąd Rejonowy …………… (podać nazwę sądu) Wydział  …………… (podać nazwę i numer wydziału sądu, który wydał nakaz) w sprawie o sygnaturze akt  …………… (podać sygnaturę akt sprawy, w której został wydany wyrok lub nakaz) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia …………… (podać datę nadania klauzuli wykonalności wyrokowi lub nakazowi), wierzyciel:

WierzycielAdresKonto Bankowe
……………
(podać imię i nazwisko wierzyciela)
PESEL ……………
(podać numer PESEL wierzyciela)
……………
(podać adres wierzyciela)
……………
(podać numer rachunku bankowego wierzyciela, na który komornik sądowy będzie przelewał odzyskany dług)

wnosi o:

I. Wszczęcie egzekucji wobec dłużnika:

DłużnikNIPAdresLista Sposobów
…………………………
(podać imię i nazwisko dłużnika, a w przypadku spółek lub jednostek organizacyjnych podać numery KRS i REGON)
……………
(podać numer NIP dłużnika)
……………
(podać adres dłużnika)
 1. z ruchomości

  ………………………………………

  (podać przedmioty należące do dłużnika mające wartość handlową oraz miejsca gdzie się znajdują)

 2. z rachunków bankowych

  ………………………………………

  (podać numer rachunku bankowego dłużnika wraz z nazwą banku który go prowadzi)

 3. z wierzytelności

  ………………………………………

  (podać źródła, z których dłużnik uzyskuje pieniądze, np. wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, emerytura, renta)

 4. z nieruchomości

  ………………………………………

  (podać adres nieruchomości należących do dłużnika)

w celu wyegzekwowania następujących kwot:

NrWartośćWalutaOpisOdsetki
1……………
(podać kwotę główną długu wskazaną w wyroku lub nakazie)
PLNtytułem kwoty głównejz odsetkami …………… (podać rodzaj odsetek, np. ustawowe) liczonymi od dnia …………… (podać dzień początkowy naliczania odsetek wskazany w wyroku lub nakazie) do dnia zapłaty
2……………
(podać koszty procesu wskazane w wyroku lub nakazie)
PLNtytułem zwrotu kosztów procesubrak

II. Ustalenie i ściągnięcie wraz z egzekwowanymi roszczeniami kosztów postępowania egzekucyjnego.

Wierzyciel wnosi, aby tutejszy Komornik w trybie art.53a ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr167, poz.1191 ze. zm.) w zw. z art. 797-1 kpc podjął czynności mające na celu ustalenie majątku dłużnika, z którego może być prowadzona egzekucja.

Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 8 ust.5 ustawy z dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr167, poz.1191 ze zm.).05 listopada 2015