Jak windykować przez e-Sąd faktury transportowe?

17 grudnia, 2015 (18 kwietnia, 2023)

Co do zasady przedsiębiorcy mają trzy lata na dochodzenie należności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 118 Kodeksu Cywilnego). Po tym okresie ich roszczenia ulegają przedawnieniu, co oznacza znaczne pogorszenie perspektyw na ściągnięcie długu. Jeżeli podczas procesu sądowego o przedawnioną należność dłużnik skutecznie podniesie zarzut przedawnienia, to wygra sprawę. W rezultacie zapłata długu będzie zależała tylko od dobrej woli dłużnika i jego podatności na perswazję – wierzyciel nie będzie w stanie środkami prawnymi zmusić go do zapłaty przedawnionej należności.

3-letni termin przedawnienia jest zasadą, od której istnieje szereg wyjątków. Najważniejszy z wyjątków to dwuletni termin przedawnienia dotyczący, po pierwsze, należności przysługujących sprzedawcy z tytułu sprzedaży dokonanej w ramach przedsiębiorstwa (art. 554 Kodeksu Cywilnego), po drugie, należności przysługujących usługodawcy z tytułu umowy o świadczenie usług zawartej w ramach przedsiębiorstwa (art. 750 i 751 Kodeksu Cywilnego). Jeżeli zatem przedsiębiorca sprzedaje dany towar lub świadczy daną usługę, to jego roszczenie o zapłatę za ten towar lub usługę przedawni się już po upływie dwóch lat.

Przedsiębiorcy trudniący się przewozem rzeczy lub osób muszą liczyć się z jeszcze krótszym terminem przedawnienia. Faktury wystawione z tytułu przewozu przedawnią się już po upływie jednego roku (art. 77 ustawy Prawo przewozowe, art. 778 i 792 Kodeksu Cywilnego). W związku z tak krótkim terminem przedawnienia firmy przewozowe mają bardzo ograniczony czas na ściągnięcie długu. Próby negocjacji z dłużnikiem, wysyłanie monitów i wezwań do zapłaty, zaangażowanie firm windykacyjnych czy wpisanie dłużnika do popularnych obecnie rejestrów dłużników bazują przede wszystkim na dobrej woli dłużnika i jego podatności na perswazję. Jeżeli dłużnik mimo nacisków nie będzie chciał zapłacić należności, to wstrzyma się z płatnością aż upłynie 12 miesięcy i dług się przedawni.

Podstawowym sposobem odzyskania należności jest złożenie pozwu do sądu. Takie rozwiązanie ma tę podstawową zaletę, że przerywa bieg przedawnienia. Z chwilą złożenia pozwu termin przedawnienia przestaje biec i dług nie przedawni się niezależnie od czasu trwania postepowania sądowego. Ponadto wydany przez sąd prawomocny wyrok lub nakaz zapłaty pozwala zaangażować autorytet państwa w windykację długu. Jeżeli dłużnik zignoruje taki wyrok lub nakaz, to sprawę będzie można skierować do komornika, który zajmie majątek dłużnika i przymusowo ściągnie należność.

Nieskomplikowanym i niewymagającym dużych nakładów wariantem postępowania sądowego jest tzw. elektroniczne postępowanie upominawcze przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie. W tym postępowaniu pozew składa się przez Internet za pomocą prostego formularza. Nie ma potrzeby uczestnictwa w rozprawach ani udawania się do siedziby sądu. O wszelkich rozstrzygnięciach przedsiębiorca będzie natychmiast informowany przez Internet. E Sąd wyda nakaz zapłaty w szybkim terminie kilku tygodni.

Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym można złożyć wypełniając formularz w serwisie sadinternetowy.pl. Wypełnianie formularza można rozpocząć klikając link: https://sadinternetowy.pl/pozwy/kreator/.

Skorzystanie z usług serwisu sadinternetowy.pl zapewni Ci pomoc adwokata lub radcy prawnego od złożenia pozwu aż do odzyskania pieniędzy. Lista prawników współpracujących z serwisem sadinternetowy.pl jest dostępna po kliknięciu linku: https://sadinternetowy.pl/adwokaci-i-radcy-prawni/.

W pierwszym kroku formularza należy podać podstawowe dane dłużnika. Drugi krok służy wymienieniu dowodów, którymi będą przede wszystkim potwierdzenie zlecenia transportowego, potwierdzenie dostarczenia przesyłki oraz wystawiona faktura. Przy każdym z dokumentów należy podać jego rodzaj (faktura lub inny dowód), oznaczenie (numer dokumentu) oraz datę powstania (wystawienia). W trzecim kroku należy określić rodzaj roszczenia (gospodarcze), podać jego wartość (kwota z faktury), datę wymagalności (termin płatności z faktury),wybrać rodzaj odsetek (ustawowe) oraz określić od jakiego dnia naliczane będą odsetki (dzień po upływie terminu płatności z faktury). W czwartym kroku treść uzasadnienia może być następująca: „Pozwany zlecił powodowi wykonanie usługi transportowej składając zlecenie z dnia… Powód dostarczył przesyłkę i wystawił potwierdzenie nr… z dnia… Pozwany nie opłacił faktury nr… z dnia… wystawionej z tytułu dostarczenia przesyłki”. W piątym kroku przedsiębiorca powinien podać swoje podstawowe dane, w tym numer konta, na który mają wpłynąć pieniądze.

Wątpliwości związane z elektronicznym postępowaniem upominawczym można rozwiązywać przy pomocy zbioru najczęściej zadawanych pytań.

Opracował: zespół serwisu sadinterntowy.pl
tel: 883 288 663, 509 748 885
e-mail: pomoc@sadinternetowy.pl
www.sadinternetowy.pl