Odsetki ustawowe

15 lutego, 2013 (29 kwietnia, 2023)

Jeżeli strony umowy nie postanowią inaczej wierzycielowi od momentu wymagalności czyli od dnia następnego po upływie terminu płatność należą się odsetki. Są to kwoty często znaczne do których. O wysokości odsetek ustawowych w skali roku decyduje Rada Ministrów wydając rozporządzenie. W ostatnich latach wysokość odsetek ustawowych kształtowała się następująco:

ODprocent rocznie
15.12.200813%
15.10.200511.5%
10.01.200513.5%
25.09.200312.25%
01.02.200313%

Wzór na wyliczanie odsetek ustawowych: kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stopy odsetek / 365. Np. zaległość: 1000 zł, dni zwłoki: 10, stopa odsetek ustawowych: 13%. 1000 x 10 x 13% / 365 = 3,65 zł

W umowie można zastrzec również tzw. odsetki umowne, określone procentowo albo w postaci wielokrotności odsetek ustawowych. Należy jednak uważać, aby zastrzeżone odsetki nie były zbyt wysokie, gdyż może to prowadzić do nieważności postanowienia umownego. Najwyższe odsetki umowne nie mogą przekroczyć czterokrotności tzw. Stopy lombardowej od 09.06.2011 roku jest to 24%.

Jeżeli termin zapłaty przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, tzn. w święto czy w niedzielę, wówczas ulega on przesunięciu następny dzień nie będący ustawowo wolnym od pracy (np. z niedzieli na poniedziałek). Jeżeli termin zapłaty przypada na inny dzień wolny od pracy, np. na sobotę, wówczas nie ulega on przesunięciu.