Wezwanie do zapłaty z odsetkami. Darmowy generator i wzór

10 września, 2022 (16 kwietnia, 2023)

Prezentujemy instrukcję wypełnienia generatora wezwań do zapłaty. Generator automatycznie sumuje roszczenia i nalicza odsetki do dnia wygenerowania wezwania. System ma zapisane aktualne i historyczne wartości odsetek ustawowych i odsetek ustawowych w transakcjach handlowych i terminy ich obowiązywania, zatem wygenerowana kwota odsetek będzie zgodna z przepisami prawa. Wezwanie zawiera wszystkie niezbędne elementy wymagane przed złożeniem pozwu do sądu.

Wezwanie do zapłaty zostanie wygenerowane automatycznie i przesłane na Twój adres e-mail. Wezwanie poinformuje dłużnika o dokładnej wysokości długu wraz z należnymi odsetkami na dzień jego wygenerowania oraz o dokumentach, z których dług wynika. W przypadku zaległości w zapłacie faktury można doliczać dłużnikowi rekompensatę za dochodzenie należności w wysokości od 40 do 100 euro w zależności od wysokości długu. Wymienienie dodatkowych należności może skłonić dłużnika do szybkiej zapłaty, aby kwota zaległości nie rosła.

Wezwanie zawiera Twój numer rachunku bankowego oraz termin 7 dni na zapłatę.

Wysłanie wezwania do zapłaty do dłużnika jest konieczne przed złożeniem do sądu pozwu o zapłatę. Wezwanie można wysłać e-mailem lub listem poleconym. Należy zachować dowód wysłania wezwania do zapłaty. Wezwanie stanowi próbę polubownego rozwiązania sporu wymaganą przepisami prawa. Jeżeli dłużnik nie spłaci długu w terminie 7 dni lub nie odbierze wezwania, to można jednym kliknięciem przekształcić wezwanie w pozew o zapłatę. Wystarczy zalogować się do serwisu sadinternetowy.pl, otworzyć sprawę oraz kliknąć przycisk „Przekaż do windykacji sądowej”. Adwokat/radca prawny poprowadzi postępowanie sądowe i egzekucyjne z wykorzystaniem naszego serwisu.

Aby wygenerować wezwanie do zapłaty wejdź na stronę sadinternetowy.pl, kliknij przycisk „sporządź wezwanie do zapłaty” i wykonaj sześć prostych kroków zgodnie z poniższą instrukcją:

KROK 1 – Wprowadź dane dłużnika

Jeżeli znasz numer NIP dłużnika, to wpisz go w polu “NIP” używając samych cyfr bez spacji, a następnie wybierz przycisk “Pobierz dane z bazy GUS”. Rodzaj dłużnika i jego dane adresowe zostaną automatycznie pobrane z oficjalnego rejestru i wpisane do formularza.

Jeżeli nie znasz numeru NIP dłużnika, to możesz go znaleźć w oficjalnych rejestrach. Jeżeli dłużnik to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, to wybierz link Baza CEIDG a następnie w wyszukiwarce wpisz imię i nazwisko dłużnika lub nazwę jego firmy. Jeżeli dłużnik to osoba prawna lub jednostka organizacyjna, to wybierz link Baza adresowa Krajowego Rejestru Sądowego a następnie w wyszukiwarce wpisz jego nazwę.

Jeżeli nie znalazłeś numeru NIP dłużnika w oficjalnych rejestrach, to wybierz rodzaj dłużnika spośród:

  • Osoba fizyczna – wybierz ten rodzaj, jeżeli dłużnik to osoba nie prowadząca firmy lub jeżeli dług nie dotyczy jego firmy;
  • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – wybierz ten rodzaj, jeżeli dłużnik to osoba prowadząca firmę i dług dotyczy jego firmy;
  • Osoba prawna – wybierz ten rodzaj, jeżeli dłużnik to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółka akcyjna (S.A.), stowarzyszenie, fundacja, spółdzielnia, przedsiębiorstwo państwowe, gmina lub inny podmiot posiadający zdolność prawną;
  • Jednostka organizacyjna – wybierz ten rodzaj, jeżeli dłużnik to spółka jawna (sp. j.), spółka partnerska (sp.p.), spółka komandytowa (sp.k.) lub spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.)

Jeżeli dłużnik to osoba fizyczna to wpisz jego adres zameldowania. Jeżeli nie znasz jego adresu zameldowania, to wpisz ostatni znany Ci adres pod którym dłużnik odbierał korespondencję.

Jeżeli dłużnik to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, to sprawdź czy nie podał innego adresu do korespondencji w oficjalnym rejestrze CEIDG podanym wyżej, a następnie w wyszukiwarce wpisz NIP dłużnika. Jeżeli w oficjalnym rejestrze dłużnik podał inny adres do korespondencji, to wpisz ten adres w wezwaniu do zapłaty.

W polu “E-mail dłużnika” wpisz adres e-mail dłużnika podany przez niego do kontaktu w umowie lub w oficjalnym rejestrze KRS lub CEIDG. W polu “Numer telefonu dłużnika” wpisz numer telefonu pod którym się z nim kontaktowałeś.

KROK 2 – Podaj dowody na istnienie długu

Jeżeli dług wynika z faktury wystawionej dłużnikowi, to wybierz rodzaj dowodu “Faktura”. W polu “Oznaczenie dowodu” wpisz jej numer. W polu “Data powstania dowodu” wpisz datę jej wystawienia.

Jeżeli dług nie wynika z faktury wystawionej dłużnikowi, ale podpisałeś umowę z dłużnikiem, to wybierz rodzaj dowodu “Umowa”. W polu “Oznaczenie dowodu” wpisz rodzaj umowy np. umowa pożyczki, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa najmu, umowa sprzedaży itp. W polu “Data powstania dowodu” wpisz datę zawarcia umowy.

Jeżeli dług nie wynika z faktury wystawionej dłużnikowi i nie zawarłeś umowy z dłużnikiem, to wybierz rodzaj dowodu “Inny dowód”. W polu “Oznaczenie dowodu” wpisz rodzaj dokumentu potwierdzającego dług np. rachunek, kosztorys, protokół zdawczo-odbiorczy, protokół szkody, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, mail lub SMS z obietnicą spłaty. W polu “Data powstania dowodu” wpisz datę powstania dokumentu.

Jeżeli dysponujesz więcej niż jednym dowodem, to wybierz przycisk “Dodaj kolejny dowód” i każdy dowód opisz oddzielnie.

KROK 3 – Określ roszczenia wobec dłużników i przyporządkuj do nich dowody

W polu “Wartość roszczenia w PLN” wpisz kwotę używając samych cyfr bez spacji i bez określenia waluty. Grosze od złotówek oddziel przecinkiem lub kropką. Nie ma możliwości wpisania innej waluty niż złotówki.

W polu “Data wymagalności” wybierz termin płatności w kalendarzu, który się otworzy.

Jeżeli domagasz się odsetek, to wybierz rodzaj odsetek spośród:

  • Ustawowe za opóźnienie – wybierz je, gdy Ty lub dłużnik jesteście osobami prywatnymi lub gdy dług nie dotyczy działalności gospodarczej.
  • Ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – wybierz je, gdy Ty i dłużnik jesteście przedsiębiorcami oraz dług dotyczy działalności gospodarczej.
  • Umowne o podanej stopie ale nie więcej niż w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie – wybierz je, gdy w umowie z dłużnikiem zapisałeś wysokość odsetek inną od odsetek ustawowych. Następnie w polu “Sposób naliczania odsetek” wpisz za pomocą samych cyfr stopę procentową w skali roku np. „10” dla odsetek wynoszących 10% w skali roku.

Jeżeli dług wynika z faktury wystawionej dłużnikowi, to w polu “Wartość roszczenia w PLN” wpisz kwotę z faktury brutto. W polu “Data wymagalności” wpisz termin jej płatności. Jeżeli dysponujesz więcej niż jedną fakturą, to wybierz przycisk “Dodaj kolejne roszczenie” i kwotę z każdej faktury wpisz oddzielnie. Zawsze należy podawać kwotę brutto nawet mimo skorzystania z ulgi za złe długi, gdyż w razie odzyskania należności będzie trzeba zapłacić wynikające z faktury podatki.

Jeżeli dług nie wynika z faktury wystawionej dłużnikowi, ale zawarłeś umowę z dłużnikiem, to w polu “Wartość roszczenia w PLN” wpisz kwotę z umowy. W polu “Data wymagalności” wpisz termin płatności z umowy. Jeżeli umowa przewiduje więcej niż jedną płatność, to wybierz przycisk “Dodaj kolejne roszczenie” i każdą płatność wpisz oddzielnie.

Jeżeli dług nie wynika z faktury ani z umowy z dłużnikiem, to w polu „Wartość roszczenia w PLN” wpisz kwotę, którą według Ciebie dłużnik powinien zapłacić. W polu “Data wymagalności” wpisz datę, w której według Ciebie powstał obowiązek zapłaty. Jeżeli domagasz się od dłużnika więcej niż jednej płatności, to wybierz przycisk “Dodaj kolejne roszczenie” i każdą płatność wpisz oddzielnie.

System automatycznie zsumuje wszystkie kwoty roszczeń wraz z odsetkami, tak aby dłużnik wiedział ile ma zapłacić w momencie otrzymania wezwania do zapłaty.

KROK 4 – Opisz okoliczności powstania długu

W polu “Uzasadnienie” możesz wpisać dodatkową wiadomość przeznaczoną dla dłużnika, która znajdzie się na końcu wezwania do zapłaty. Jeżeli dług nie wynika z faktury wystawionej dłużnikowi i nie zawarłeś umowy z dłużnikiem, to warto napisać dłużnikowi wiadomość, w której wyjaśnisz dlaczego domagasz się od niego zapłaty. Jeżeli nie chcesz umieszczać w wezwaniu wiadomości dla dłużnika, to pozostaw to pole puste.

Dodatkową wiadomość dłużnikowi możesz napisać według poniższych wzorów:

  • jeżeli dług wynika z wystawionej faktury, to napisz np. “Faktura nr … z dnia … dotyczy następującej usługi / dzieła / towaru: … wykonanej / dostarczonego w dniu … . Faktura została odebrana osobiście…. w dniu … / została wysłana w dniu … listem / / wiadomością email” (skasuj niepotrzebne).
  • jeżeli dług wynika z zawartej umowy, to napisz np. “Umowa z dnia … dotyczy pożyczki następującej kwoty: … zł / pracy na następującym stanowisku: … / wykonania następującej usługi: … / wykonania następującego dzieła: … / najmu następującej rzeczy: … / sprzedaży następującej rzeczy: … / wypłaty kwoty ubezpieczenia za następujące zdarzenie: … / wykonania następujących robót budowlanych: … (skasuj niepotrzebne). Termin zapłaty zgodnie z umową upłynął w dniu …”.
  • jeżeli dług nie wynika z faktury wystawionej dłużnikowi czy z umowy z dłużnikiem, to napisz np. “Obowiązek zapłaty wynika ze sporządzonego w dniu … rachunku wystawionego za następującą rzecz: … / kosztorysu obejmującego następujące koszty: … / protokołu zdawczo – odbiorczego następującej rzeczy: … / protokołu następującej szkody: … / oświadczenia o następującym zdarzeniu drogowym: … / oświadczenia o uznaniu następującego długu: …” (skasuj niepotrzebne).

KROK 5 – Podaj swoje dane lub dane wierzyciela, którego reprezentujesz

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub reprezentujesz inny podmiot, to wpisz numer NIP swój lub reprezentowanego podmiotu w polu “NIP”. Użyj samych cyfr bez spacji, a następnie wybierz przycisk “Pobierz dane z bazy GUS”. Rodzaj wierzyciela i Twoje dane adresowe zostaną automatycznie pobrane z oficjalnego rejestru i wpisane do formularza.

Jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej i nie reprezentujesz innego podmiotu, to wpisz swój adres, na który dłużnik będzie mógł wysyłać korespondencję.

W polu “Numer telefonu do kontaktu dla dłużnika” wpisz swój numer telefonu, na który dłużnik może dzwonić np. w celu negocjowania terminu zapłaty lub rozłożenia długu na raty.

KROK 6 – Zatwierdź poprawność informacji podanych w formularzu

Sprawdź poprawność wprowadzonych danych. Jeżeli chcesz cokolwiek zmienić, to wybierz przycisk “Edytuj”. Następnie zapoznaj się z Regulaminem i Klauzulą informacyjną i zaakceptuj je.

Po zatwierdzeniu formularza wezwanie do zapłaty w formie pliku PDF bezpłatnie wyślemy na Twój e-mail. Następnie wezwanie do zapłaty wyślij do dłużnika e-mailem lub listem poleconym.

Jeżeli dłużnik nie spłaci długu w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty lub go nie odbierze, to zleć windykację sądową na koszt dłużnika. W tym celu zaloguj się do serwisu, otwórz swoje wezwanie do zapłaty i wybierz przycisk “Przekaż do windykacji sądowej” w prawym górnym rogu ekranu. Adwokat/radca prawny poprowadzi sprawę przed e-sądem (sądem elektronicznym), sądami zwyczajnymi i komornikiem. Sąd w korzystnym wyroku zobowiąże dłużnika do zwrotu poniesionych kosztów i zapłaty pełnomocnikowi należnego wynagrodzenia. Poszczególne etapy windykacji sądowej opisuje Regulamin Sądu Internetowego i umowa z pełnomocnikiem (wzór umowy znajduje się na końcu regulaminu).

Życzymy wypłacalnych dłużników 🙂